hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Van tay VH401-F04
Van tay VH401-F04
Van tay VH401-F04
Van tay VH401-F04
Van tay VH401-F04
Van tay VH401-F04
Van tay VH401-F04
Van tay VH401-F04

Van tay VH401-F04

Tên SP: Van gạt tay
Mã SP: VH401-F04
Loại chân ren: 1/2
Lưu chất: Khí nén
Áp suất phá hủy: 1.5 Mpa
Áp suất hđ Max: 0-1.0 Mpa
Môi trường hđ: -5~60 độ C

Liên hệ

Thương hiệu: SMC - Nhật
Tags: VH401-F02 VH401-F04

VH200-F02R,VH210-F02R,VH220-F02R,VH230-F02R,VH201-F02R,VH211-F02R,VH221-F02R,VH231-F02R,

VH202-F02R,VH212-F02R,SMC,VH222-F02R,VH232-F02R,

VH200-02R,VH210-02R,VH220-02R,VH230-02R,VH201-02R,VH211-02R,VH221-02R,VH231-02R,

VH202-02R,VH212-02R,VH222-02R,VH232-02R,

VH200-N02L,VH210-N02L,VH220-N02L,VH230-N02L,VH201-N02L,VH211-N02L,VH221-N02L,VH231-N02L,

VH202-N02L,VH212-N02L,VH222-N02L,VH232-N02L,

VH200-F02L,VH210-F02L,VH220-F02L,VH230-F02L,VH201-F02L,VH211-F02L,VH221-F02L,VH231-F02L,

VH202-F02L,VH212-F02L,VH222-F02L,VH232-F02L,

VH200-02L,VH210-02L,VH220-02L,VH230-02L,VH201-02L,VH211-02L,VH221-02L,VH231-02L,

VH202-02L,VH212-02L,VH222-02L,VH232-02L,

VH200-N03R,VH210-N03R,VH220-N03R,VH230-N03R,VH201-N03R,VH211-N03R,VH221-N03R,VH231-N03R,

VH202-N03R,VH212-N03R,VH222-N03R,VH232-N03R,

VH200-F03R,VH210-F03R,VH220-F03R,VH230-F03R,VH201-F03R,VH211-F03R,VH221-F03R,VH231-F03R,

VH202-F03R,VH212-F03R,VH222-F03R,VH232-F03R,

VH200-03R,VH210-03R,VH220-03R,VH230-03R,VH201-03R,VH211-03R,VH221-03R,VH231-03R,

VH202-03R,VH212-03R,VH222-03R,VH232-03R,

VH200-N03L,VH210-N03L,VH220-N03L,VH230-N03L,VH201-N03L,VH211-N03L,VH221-N03L,VH231-N03L,

VH202-N03L,VH212-N03L,VH222-N03L,VH232-N03L,

VH200-F03L,VH210-F03L,VH220-F03L,VH230-F03L,VH201-F03L,VH211-F03L,VH221-F03L,VH231-F03L,

VH202-F03L,VH212-F03L,VH222-F03L,VH232-F03L,

VH200-03L,VH210-03L,VH220-03L,VH230-03L,VH201-03L,VH211-03L,VH221-03L,VH231-03L,

VH202-03L,VH212-03L,VH222-03L,VH232-03L,

VH200-N04R,VH210-N04R,VH220-N04R,VH230-N04R,VH201-N04R,VH211-N04R,VH221-N04R,VH231-N04R,

VH202-N04R,VH212-N04R,VH222-N04R,VH232-N04R,

VH200-F04R,VH210-F04R,VH220-F04R,VH230-F04R,VH201-F04R,VH211-F04R,VH221-F04R,VH231-F04R,

VH202-F04R,VH212-F04R,SMC,VH222-F04R,VH232-F04R,

VH200-04R,VH210-04R,VH220-04R,VH230-04R,VH201-04R,VH211-04R,VH221-04R,VH231-04R,

VH202-04R,VH212-04R,VH222-04R,VH232-04R,

VH200-N04L,VH210-N04L,VH220-N04L,VH230-N04L,VH201-N04L,VH211-N04L,VH221-N04L,VH231-N04L,

VH202-N04L,VH212-N04L,VH222-N04L,VH232-N04L,

VH200-F04L,VH210-F04L,VH220-F04L,VH230-F04L,VH201-F04L,VH211-F04L,VH221-F04L,VH231-F04L,

VH202-F04L,VH212-F04L,VH222-F04L,VH232-F04L,

VH200-04L,VH210-04L,VH220-04L,VH230-04L,VH201-04L,VH211-04L,VH221-04L,VH231-04L,

VH202-04L,VH212-04L,VH222-04L,VH232-04L,

VH200-N06R,VH210-N06R,VH220-N06R,VH230-N06R,VH201-N06R,VH211-N06R,VH221-N06R,VH231-N06R,

VH202-N06R,VH212-N06R,VH222-N06R,VH232-N06R,

VH200-F06R,VH210-F06R,VH220-F06R,VH230-F06R,VH201-F06R,VH211-F06R,VH221-F06R,VH231-F06R,

VH202-F06R,VH212-F06R,VH222-F06R,VH232-F06R,

VH200-06R,VH210-06R,VH220-06R,VH230-06R,VH201-06R,VH211-06R,VH221-06R,VH231-06R,

VH202-06R,VH212-06R,VH222-06R,VH232-06R,

VH200-N06L,VH210-N06L,VH220-N06L,VH230-N06L,VH201-N06L,VH211-N06L,VH221-N06L,VH231-N06L,

VH202-N06L,VH212-N06L,VH222-N06L,VH232-N06L,

VH200-F06L,VH210-F06L,VH220-F06L,VH230-F06L,VH201-F06L,VH211-F06L,VH221-F06L,VH231-F06L,

VH202-F06L,VH212-F06L,VH222-F06L,VH232-F06L,

VH200-06L,VH210-06L,VH220-06L,VH230-06L,VH201-06L,VH211-06L,VH221-06L,VH231-06L,

VH202-06L,VH212-06L,VH222-06L,VH232-06L,

VH200-N10R,VH210-N10R,SMC,VH220-N10R,VH230-N10R,VH201-N10R,VH211-N10R,VH221-N10R,VH231-N10R,

VH202-N10R,VH212-N10R,VH222-N10R,VH232-N10R,

VH200-F10R,VH210-F10R,VH220-F10R,VH230-F10R,VH201-F10R,VH211-F10R,VH221-F10R,VH231-F10R,

VH202-F10R,VH212-F10R,VH222-F10R,VH232-F10R,

VH200-10R,VH210-10R,VH220-10R,VH230-10R,VH201-10R,VH211-10R,VH221-10R,VH231-10R,

VH202-10R,VH212-10R,VH222-10R,VH232-10R,

VH200-N10L,VH210-N10L,VH220-N10L,VH230-N10L,VH201-N10L,VH211-N10L,VH221-N10L,VH231-N10L,

VH202-N10L,VH212-N10L,VH222-N10L,VH232-N10L,

VH200-F10L,VH210-F10L,VH220-F10L,VH230-F10L,VH201-F10L,VH211-F10L,VH221-F10L,VH231-F10L,

VH202-F10L,VH212-F10L,VH222-F10L,VH232-F10L,

VH200-10L,VH210-10L,VH220-10L,VH230-10L,VH201-10L,VH211-10L,VH221-10L,VH231-10L,

VH202-10L,VH212-10L,VH222-10L,VH232-10L,

VH300-N02R,VH310-N02R,VH320-N02R,VH330-N02R,VH301-N02R,VH311-N02R,VH321-N02R,VH331-N02R,

VH302-N02R,VH312-N02R,VH322-N02R,VH332-N02R,

VH300-F02R,VH310-F02R,VH320-F02R,VH330-F02R,VH301-F02R,VH311-F02R,VH321-F02R,VH331-F02R,

VH302-F02R,VH312-F02R,VH322-F02R,VH332-F02R,

VH300-02R,VH310-02R,VH320-02R,VH330-02R,VH301-02R,VH311-02R,VH321-02R,VH331-02R,

VH302-02R,VH312-02R,VH322-02R,VH332-02R,

VH300-N02L,VH310-N02L,VH320-N02L,VH330-N02L,VH301-N02L,VH311-N02L,VH321-N02L,VH331-N02L,

VH302-N02L,VH312-N02L,VH322-N02L,VH332-N02L,

VH300-F02L,VH310-F02L,VH320-F02L,VH330-F02L,VH301-F02L,VH311-F02L,VH321-F02L,VH331-F02L,

VH302-F02L,VH312-F02L,VH322-F02L,VH332-F02L,

VH300-02L,VH310-02L,VH320-02L,VH330-02L,VH301-02L,VH311-02L,VH321-02L,VH331-02L,

VH302-02L,VH312-02L,VH322-02L,VH332-02L,

VH300-N03R,VH310-N03R,VH320-N03R,VH330-N03R,VH301-N03R,VH311-N03R,VH321-N03R,VH331-N03R,

VH302-N03R,VH312-N03R,VH322-N03R,VH332-N03R,

VH300-F03R,VH310-F03R,VH320-F03R,VH330-F03R,VH301-F03R,VH311-F03R,VH321-F03R,VH331-F03R,

VH302-F03R,VH312-F03R,VH322-F03R,VH332-F03R,

VH300-03R,VH310-03R,VH320-03R,VH330-03R,VH301-03R,VH311-03R,VH321-03R,VH331-03R,

VH302-03R,VH312-03R,VH322-03R,VH332-03R,

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng