hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Worm 66.006.029/07
Worm 66.006.029/07
Worm 66.006.029/07
Worm 66.006.029/07
Worm 66.006.029/07
Worm 66.006.029/07
Worm 66.006.029/07
Worm 66.006.029/07

Worm 66.006.029/07

- Tên SP: Thanh vít me

- Mã HDM-Nr: 66.006.029/07

- Ứng dụng: Heidelberg CD102/ SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Vít me Heidelberg 66.006.029/07 dùng cho máy in Heidelberg CD102/ SM102

S-Offset    66.072.183 /    Shim
S-Offset    66.072.184 /    Shim
S-Offset    66.072.185 /    Shim
S-Offset    66.072.186 /    Shim
S-Offset    66.072.201 /02    Housing
S-Offset    66.072.202 /02    Housing
S-Offset    66.072.205 /    Spring bushing
S-Offset    66.072.206 /    Spring bushing
S-Offset    66.072.207 /02    Side stop
S-Offset    66.072.208 /    Adjusting bolt
S-Offset    66.072.209 /    Sheet stop
S-Offset    66.072.213 /    Key
S-Offset        하리 키
S-Offset    66.072.214 /01    Spring lever
S-Offset    66.072.215 /    Sheet guide plate
S-Offset    66.072.216 /    Sheet guide plate
S-Offset    66.072.217 /01    Stop pin
S-Offset    66.072.220 /01    Lock nut
S-Offset    66.072.221 /    Compression spring
S-Offset    66.072.222 /    Compression spring
S-Offset    66.072.223 /    Retaining spring
S-Offset    66.072.602 /    Tube
S-Offset    66.090.049 /    Brake shoe
S-Offset    66.109.131 /02    Coupling 541.15.3.8 24V;M=50Nm
S-Offset    66.111.031 /    Magnet -21
S-Offset    66.111.032 /    Magnet /43-50Hz220V
S-Offset    66.353.011 /    Spanner
S-Offset    66.521.108 /    Sprocket wheel
S-Offset    66.521.109 /01    Chain guide
S-Offset    66.521.110 /01    Chain guide
S-Offset    66.521.205 /    Sprocket wheel
S-Offset    66.849.008F/    Plate
S-Offset    66.849.034 /01    Spring bushing
S-Offset    66.849.035 /01    Spring bushing
S-Offset    66.849.036 /    Spacer piece
S-Offset    66.890.010 /    Spacer piece
S-Offset    66.890.010 /01    Spacer piece
S-Offset    66.891.001F/06    Sheet smoother cpl
S-Offset    66.891.002 /    Leaf spring
S-Offset    66.891.002 /02    Leaf spring
S-Offset    66.891.003F/07    Sheet smoother DS
S-Offset    66.891.004F/07    Sheet smoother OS
S-Offset    66.891.006 /    Circular brush
S-Offset        Circular brush Black
S-Offset    68.007.010 /    Stud
S-Offset    68.009.015F/    Distributor cylinder
S-Offset    68.010.417F/    Intermediate roller
S-Offset    68.010.417F/05    Intermediate roller
S-Offset    68.021.055 /    Hexagon-head screw
S-Offset    68.110.1312/01    Sheet alignment system BAE 3-0
S-Offset    68.110.1321/    Sensor OPT-RLS
S-Offset    68.110.1322/02    Sensor OPT RS PROX
S-Offset    68.353.007 /    Plate spring
S-Offset    68.353.008 /    Plate spring
S-Offset    68.460.001 /    Positioning foil
S-Offset    76.014.009 /    Chain guide
S-Offset    76.015.014F/06    Chain guide
S-Offset    76.015.112 /    Guide bar
S-Offset    76.016.106 /02    Sprocket wheel
S-Offset    76.072.145F/    Plate
S-Offset    76.456.007 /    Adjusting screw
S-Offset    76.458.710 /    Retainer
S-Offset    76.890.002 /    Support
S-Offset    76.890.010 /    Spacer piece
S-Offset    78.011.025 /01    Rod head
S-Offset    78.011.027 /    Pin
S-Offset    86.002.011 /    Spacer
S-Offset    86.005.012 /    Gripper bar support
S-Offset    86.005.016F/    Adjusting screw
S-Offset    86.005.020 /    Curved central piece
S-Offset    86.005.025 /    Rod head
S-Offset    86.005.051 /    Washer
S-Offset    86.007.554 /    Angle
S-Offset    86.010.093 /    Distance washer
S-Offset    86.010.123F/    Star knob
S-Offset    86.010.321 /    Spacer plate
S-Offset    86.010.323 /    Spacer plate
S-Offset    86.010.324 /    Spacer plate
S-Offset    86.011.318 /02    Compression spring
S-Offset    86.012.137 /    Operating rod
S-Offset    86.012.226 /    Pin
S-Offset    86.015.015 /    Roller chain
S-Offset    86.020.029 /    Feed board tape
S-Offset        Feed board tape 27x2015mm
S-Offset    86.020.033 /    Spacer sleeve
S-Offset    86.020.061 /    Washer
S-Offset    88.008.118F/01    Overrunning clutch
S-Offset    88.008.218 /    Rod

S-Offset    96.010.191S/01    Container
S-Offset    MV.002.969 /01    Gripper pad
S-Offset    MV.002.971 /01    Gripper pad
S-Offset    MV.003.018 /02    Universal joint shaft
S-Offset    MV.003.055 /01    Valve housing OS
S-Offset    MV.003.080 /01    Lever
S-Offset    MV.003.106 /02    Guide plate
S-Offset    MV.003.325 /    Support
S-Offset    MV.003.328 /    Guide roller
S-Offset    MV.003.508 /03    Universal joint shaft
S-Offset    MV.003.675 /    Spring support piece
S-Offset    MV.003.684 /    Shaft
S-Offset    MV.003.685 /    Helical gear
S-Offset    MV.003.732 /    Bearing
S-Offset    MV.003.772 /    Guide bush
S-Offset    MV.003.847 /    Guide bush
S-Offset    MV.003.849 /02    Steel roller cpl
S-Offset    MV.003.855 /    Roller
S-Offset    MV.003.858 /03    Circular brush
S-Offset    MV.003.873 /04    Guide piece
S-Offset    MV.003.873 /05    Guide piece
S-Offset    MV.003.873 /06    Guide piece
S-Offset    MV.003.882 /    Lever
S-Offset    MV.003.886 /01    Guide pin
S-Offset    MV.003.889 /02    Lever
S-Offset    MV.003.893 /    Pile stop
S-Offset    MV.003.894 /01    Rotary valve
S-Offset    MV.003.897 /    Dampening roller bearing
S-Offset    MV.003.966 /01    Lever
S-Offset    MV.004.001 /03    Circular brush
S-Offset    MV.004.023 /01    Gripper pad
S-Offset    MV.004.025 /01    Gripper pad
S-Offset    MV.004.461 /    Lever
S-Offset    MV.004.684 /    Guide roller
S-Offset    MV.004.706 /    Lever
S-Offset    MV.006.243 /    Lever
S-Offset    MV.006.244 /    Lever
S-Offset    MV.006.702 /    Spring rod
S-Offset    MV.019.348 /03    Overrunning clutch
S-Offset    MV.019.363 /    Screw
S-Offset    MV.019.370 /01    Bearing bolt OS
S-Offset    MV.019.380 /    Gripper pad
S-Offset    MV.019.419 /    Air-blast nozzle
S-Offset    MV.019.446 /    Pawl
S-Offset    MV.019.474 /    Lay guide
S-Offset    MV.019.475 /    Lay guide
S-Offset    MV.020.517 /    Overrunning clutch
S-Offset    MV.020.529 /01    Bearing bolt
S-Offset    MV.020.530 /    Transfer gripper bar
S-Offset    MV.020.531 /    Lever

S-Offset    MV.020.533 /    Eccentric bolt
S-Offset    MV.020.534 /    Eccentric bolt
S-Offset    MV.020.535 /    Eccentric bolt
S-Offset    MV.020.950 /    Lay guide
S-Offset    MV.021.221 /    Bearing ring
S-Offset    MV.021.231 /    Threaded bolt
S-Offset    MV.021.270 /    Vibrator roller journal box
S-Offset    MV.021.271 /    Vibrator roller journal box
S-Offset    MV.021.297 /    Shaft
S-Offset    MV.021.312 /    Spindle
S-Offset    MV.021.322 /    Journal box
S-Offset    MV.021.323 /    Journal box
S-Offset    MV.021.346 /    Bearing bolt DS
S-Offset    MV.021.347 /01    Bearing bolt
S-Offset    MV.021.351 /    Bearing bolt OS
S-Offset    MV.021.354 /01    Bearing bolt
S-Offset    MV.021.355 /    Threaded bushing
S-Offset    MV.021.424 /    Guide bush
S-Offset    MV.021.471 /    Guide piece
S-Offset    MV.021.475 /    Guide shaft
S-Offset    MV.021.483 /    Lever
S-Offset    MV.021.491 /    Valve housing OS
S-Offset    MV.021.515 /    Spring rod
S-Offset    MV.021.516 /    Journal
S-Offset    MV.021.536 /    Cover
S-Offset    MV.021.559 /    Guide
S-Offset    MV.021.565 /    Guide
S-Offset    MV.021.571 /01    Pull rail holder
S-Offset    MV.021.579 /    Foil
S-Offset    MV.021.581 /    Spring bolt
S-Offset    MV.021.586 /    Lay guide
S-Offset    MV.021.616 /    Bearing

S-Offset    MV.021.758 /    Transfer gripper
S-Offset    MV.023.781 /03    Journal
S-Offset    MV.024.045 /    Valve housing
S-Offset    MV.025.142 /    Bearing
S-Offset    MV.025.260 /03    Bearing bush
S-Offset    MV.025.260 /04    Bearing bush
S-Offset    MV.025.260 /05    Bearing bush
S-Offset    MV.025.260 /06    Bearing bush
S-Offset    MV.025.766 /08    Bearing
S-Offset    MV.026.313 /01    Lever
S-Offset    MV.026.313 /02    Lever
S-Offset    MV.026.326 /05    Forwarding sucker
S-Offset        Forwarding sucker - wire control
S-Offset    MV.026.327 /03    Forwarding sucker
S-Offset        Forwarding sucker - Knurled screw
S-Offset    MV.026.554 /03    Forwarding sucker
S-Offset    MV.026.558 /03    Forwarding sucker
S-Offset    MV.026.665 /    Bearing
S-Offset    MV.026.668 /01    Sheet separation blower
S-Offset    MV.029.569 /    Starwheel rod
S-Offset    MV.029.588 /    Gripper bar support
S-Offset    MV.029.590 /    Gripper bar support
S-Offset    MV.030.334 /    Ball cage
S-Offset    MV.030.582 /02    Supporting piece
S-Offset    MV.030.904 /    Forwarding roller DS
S-Offset    MV.030.905 /    Forwarding roller OS
S-Offset    MV.031.417 /    Knurled screw
S-Offset    MV.031.577 /01    Leaf spring
S-Offset    MV.031.646 /    Shaft
S-Offset        Shaft AS/CE
S-Offset    MV.031.647 /    Shaft
S-Offset    MV.032.466 /    Pile stop
S-Offset    MV.032.702 /    Support
S-Offset    MV.032.752 /    Starwheel rod
S-Offset    MV.032.827 /    Pillow block
S-Offset    MV.051.210 /    Guide lever
S-Offset    MV.051.628 /    Bearing
S-Offset    MV.051.629 /    Bearing
S-Offset    MV.103.272 /    Governor foot shaft
S-Offset    MV.103.289 /02    Lever cpl
S-Offset    MV.103.289 /03    Lever cpl
Standard service parts    FX.1002881/00    Flat belt 2166x30x0,9
Standard service parts    FX.1030431/00    Torsion spring 1,5x24x6
Standard service parts    FX.7500071/00    TFT display Panel  ST350
Suprasetter    00.779.1215/    Flat module ACFB
Suprasetter    00.779.1215/03    Flat module ACFB
Suprasetter    00.779.1351/    Flat module GIPB
Suprasetter    00.779.1400/    Module ACLM-HS-LMD
Suprasetter    00.779.2018/06    Flat module GIEB-PCI-E
Suprasetter    MV.050.803 /01    On-line transport device
Suprasetter    MV.051.304 /04    Punch module
Suprasetter    MV.053.172 /    Filter cpl
Suprasetter    MV.054.632 /    Plate stop
Suprasetter    MV.055.023 /    Laser 2540 dpi 100 mW
Suprasetter    MV.059.116 /02    Sensor cpl.
Suprasetter    MV.101.685 /    Feeler
Suprasetter    PL.010.0800/    Pressing roller cpl.
Suprasetter    PL.010.1800/    Sensor cpl.
Suprasetter    PL.030.2100/    Motor cpl.
Suprasetter    PL.070.3600/01    Temperature sensor
Suprasetter    PL.082.4600/    Motor
Suprasetter    PL.106.2005/01    GASKET
Suprasetter    PL.115.0035/    Spindle
Suprasetter    PL.115.0045/    Coupling
Suprasetter    PL.489.7846/    Filter element
Suprasetter    PL.500.0007/    Filter
Suprasetter    PL.517.0501/    Filtering mat
Suprasetter    PL.523.2000/    PUSH BUTTON
Suprasetter    PL.525.2000/01    Valve unit cpl.
Suprasetter    PL.525.2010/    Valve 5/2 Wege
Suprasetter    PL.525.2020/    Valve 5/3 Wege
Suprasetter    PL.531.0002/    Filter
Suprasetter    PL.550.2001/    Filter cartridge 14208
Suprasetter    PL.550.2003/    Filter TermotekNr10941
Suprasetter    PL.550.2004/    Flowmeter TermotekNr13053
Suprasetter    PL.550.2005/01    Control console TermotekNr15619
Suprasetter    PL.551.3000/    Temperature control unit
Suprasetter    PL.552.3000/01    Temperature control unit   850W
Suprasetter    PL.570.3000/04    Controller
Suprasetter    PL.570.4000/01    Controller

Suprasetter    PL.605.2835/    Toothed belt 10T2,5/305
Suprasetter    PL.605.7217/    Sucker 9.50X20.034.1
Suprasetter    PL.606.0544/    Locking lever 205-UB
Suprasetter    PL.606.1867/    Sensing head OPT ENCD REL
Suprasetter    PL.606.2520/    Power supply SL20.101
Suprasetter    PL.779.0000/02    Temperature sensor
Suprasetter    PL.801.0000/02    Adapter cable cpl.
Suprasetter    PL.846.0000/01    Adapter cable cpl.
Suprasetter    PL.852.0000/01    Adapter cable cpl.
Suprasetter    PL.862.0000/    Adapter cable cpl.
Suprasetter    PL.863.0000/    Adapter cable cpl.
Suprasetter EL small    MV.053.171 /    Filter cpl
Suprasetter EL small    MV.053.311 /01    Laser
Suprasetter EL small    MV.055.656 /03    Motor cpl.
Suprasetter EL small    MV.055.661 /    Ring scale
Suprasetter EL small    PJ.021.103 /02    Filtering mat   Rueckwand
Suprasetter EL small    PJ.115.001 /    Filtering mat
Suprasetter EL small    PJ.147.0012/02    Adapter cable cpl. X12-X36...X39
Suprasetter EL small    PJ.147.0032/01    Adapter cable cpl. X12A-X42...X45
Suprasetter EL small    PJ.147.0088/    Adapter cable cpl. X88-S3
Suprasetter EL small    PJ.147.0204/03    Adapter cable cpl. X204-X270...,X223...
Suprasetter EL small    PJ.187.040 /01    Pump

Suprasetter EL small    PJ.187.044 /    Fan
Suprasetter EL small    PJ.187.082 /    Filtering mat
Suprasetter EL small    PJ.187.215F/01    Flowmeter Ersatzteil

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng