hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor G4.110.2581
Sensor G4.110.2581
Sensor G4.110.2581
Sensor G4.110.2581
Sensor G4.110.2581
Sensor G4.110.2581
Sensor G4.110.2581
Sensor G4.110.2581
Sensor G4.110.2581
Sensor G4.110.2581

Sensor G4.110.2581

- Sensor MAGN POT ABS 

- HDM-Nr: G4.110.2581

- Mã cũ: M3.072.3135 

- Ứng dụng: CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Sensor MAGN POT ABS G4.110.2581

- Sensor MAGN POT ABS 

- HDM-Nr: G4.110.2581

- Mã cũ: M3.072.3135 

- Ứng dụng: CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Sensor MAGN POT ABS G4.110.2581

Sensor G4.110.2581

Cảm biến G4.110.2581

bộ mã hóa vòng quay G4.110.2581

phát xung G4.110.2581

Encoder G4.110.2581

Encoder M3.072.3135 

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0281

Sensor C2.122.1311

Sensor 61.110.1691

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0180

Sensor 61.110.1591

Sensor 61.110.1571

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

Sensor 00.783.0189

Sensor 61.110.2311

Sensor 61.110.2311

Sensor 00.580.4162

Sensor 00.783.0395

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7491

Sensor 91.147.7451

Sensor 71.144.1121

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor C6.110.1111

Sensor C6.110.1121

Sensor C6.110.1122

Sensor C6.110.1112

Sensor C6.126.2021

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7451

Sensor G2.110.1392

Sensor 91.147.7461

Sensor 91.144.1121

Sensor C6.126.2031

Sensor C6.302.302

Sensor 00.783.0433

Sensor F6.110.1010

Sensor 91.165.1621

Sensor 93.110.1321

Sensor F2.110.1391

Sensor F2.110.1371

Sensor F2.110.1341

Sensor 61.110.1371

Sensor 61.110.1391

Sensor 00.780.0192

Sensor 00.780.0191

Sensor 00.783.0388A

Sensor 00.783.0675

sensor 61.110.1331

Sensor 61.110.1381/02

Sensor 61.110.032

Sensor 61.198.1553

Sensor 61.198.1563

sensor 68.110.1322

sensor 91.165.1621

sensor 91.165.1521

sensor 93.110.1321

Sensor 93.110.1331

Sensor C2.122.1311

Sensor C2.196.1676

Sensor F2.161.1421/02

Sensor F2.110.1311

sensor F2.110.1463

Sensor M2.161.1533

sensor M2.198.1563

Sensor M5.122.1311/05

sensor G2.110.1461

Sensor L2.110.1381

Sensor L2.110.1441/03

Sensor L2.110.1563

C4.416.112 / Spring rod

C4.416.122 / Bearing bush

C4.508.315 /03 Footboard

C4.508.801S/ Footboard

C4.582.043 / Gear

C4.721.013 / Pin

C4.721.019 / Pin

C4.721.044 / Washer

C4.721.045 / Shaft

C4.721.045 /01 Shaft

C4.721.046 / Washer

C4.721.050 / Gear

C4.721.054 /01 Gear

C4.721.055 / Gear

C4.721.056 / Gear

C4.721.057 /01 Gear

C4.721.060 /04 Washer

C4.721.063 / Bush

C4.721.072F/ Doctor blade cpl

C4.721.073 / Pin

C4.721.074 / Doctor blade

C4.721.075 / Doctor blade

C4.721.077F/ Doctor blade cpl

C4.721.078 /01 Screw

C4.721.091 / Doctor blade

C4.721.092 / Doctor blade

C4.721.106F/ Doctor blade

C4.721.709 / Diaphragm pump

C4.721.735 / O-seal

C4.721.736 / O-seal

C5.005.280 /02 Gear

C5.006.417 /01 Clamping eccentric

C5.006.431 /01 Clamping bolt

C5.006.522 / Compression spring DIN17223-Dr4,25

C5.006.907 / Axle-mounted disc

C5.006.919 /03 Thrust collar

C5.007.401 / Support

C5.012.012 /01 Bearing bolt

C5.012.085S/  Angle

C5.012.376 /01 Gasket OS

C5.012.376 /03 Gasket OS

 Gasket OS - 4 holes

C5.012.377 /01 Gasket DS

C5.012.377 /02 Gasket DS

C5.012.377 /03 Gasket DS

C5.013.402 /01 Stopper

C5.013.403 /01 Guide plate

C5.016.104 /01 Adjusting lever

C5.016.108 /01 Threaded bolt

C5.016.110 /01 Pin

C5.016.111 / Washer

C5.016.113 / Compression spring

C5.016.119 / Pin

C5.016.121 /03 Spindle

C5.016.122 / Plate

C5.016.123 / Plate

C5.016.138 /02 Pin

C5.016.142 / Chain guide

C5.016.143 / Sprocket wheel

C5.016.216 /01 Stud bolt

C5.016.223 / Eccentric

C5.016.231 /03 Bearing

C5.016.232 /02 Bearing OS

C5.016.240 / Support

C5.016.240 /03 Support

C5.016.248 / Pin

C5.016.249 / Pin

C5.016.249 /02 Pin

C5.016.249 /03 Pin

C5.016.250 / Intermediate gear

C5.016.271 / Roller shaft

C5.016.272 / Tilting lever

F2.072.165 Bearing bracket DS

G2.144.1141 Servo-drive

G4.110.2581 Sensor

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng