hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor F2.161.1411
Sensor F2.161.1411
Sensor F2.161.1411
Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1411

- Tên SP: Cảm biến giấy đúp

- HDM-Nr: F2.161.1411 /01

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, XL75, CD74

- Vị trí sử dụng:  TKS C7.850.000 -001/07-1B220

- Xuất xứ: Microsonics - Germany

Liên hệ

Sensor F2.161.1421

- Tên SP: Cảm biến giấy đúp

- HDM-Nr: F2.161.1411 /01

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102, XL75, CD74

- Vị trí sử dụng:  TKS C7.850.000 -001/07-1B220

- Xuất xứ: Microsonics - Germany

Sensor F2.161.1421

Sensor F2.161.1411

Sensor G4.110.2581

Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1411

Sensor F2.161.1533

Sensor 00.783.0388

Sensor F2.110.1461

Sensor 00.783.0180

Sensor M2.110.1422

Sensor C3.147.1331

Sensor C3.147.1341

Sensor C3.147.1321

Sensor C3.147.1311

Sensor C3.147.1351

Sensor C3.147.1361

Sensor C3.147.1381

Sensor C3.147.1391

Sensor 00.783.0145

Sensor M5.110.1211

Sensor 00.783.0390

Sensor 61.127.1371

Sensor 61.127.1511

Sensor F2.110.7291

Sensor 61.110.1631

Sensor 61.110.1321

Sensor L2.110.1178

Sensor 61.110.1631

Sensor M2.110.1421 / 00.783.0139

Sensor M8.126.1031

Sensor 91.145.1271

Sensor 00.250.0721

Sensor 4M.110.1571

Sensor 00.783.0677

Sensor 00.783.0670

Sensor F2.110.7301

Sensor 00.783.0144

Sensor CA.148.2073

Sensor CA.148.2072

Sensor F2.110.1315

Sensor F9.110.1631

Sensor 00.783.0390

Sensor F2.110.7294

Sensor 00.783.0343

Sensor F2.110.7292

Sensor F2.122.1311

Sensor F2.110.7310

Sensor F2.122.1331

Sensor F2.122.1321

Sensor F2.122.1341

Sensor F6.110.2111

Sensor F6.110.1121

Sensor F6.110.1122

Sensor F6.110.1112

Sensor F6.110.2111

Sensor C6.129.2538

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor F2.110.7187

Sensor F2.110.7186

Sensor 00.250.0721

Sensor 61.110.1491

Sensor 00.783.0373

F2.161.1451 Test sheet

C7.850.005F Halter kpl Support cpl

C7.850.005S Halter Support

C7.850.004 Halter Support

00.520.0238 Allen screw

00.580.5539 Hexagon nut

00.520.1046 Allen screw

C7.850.003F Support cpl

C7.850.003 Support

00.580.5539 Hexagon nut

00.540.0354 Allen screw

42.030.038 Washer

F2.161.1421 Sensor

F2.161.1411 Sensor

C2.147.2011 Connecting line

Sensor 00.783.0471

Sensor US MEAS PROX 61.110.1495

Sensor US MEAS PROX L2.110.1495

Sensor OPT RS PROX 00.783.0388A

Sensor EMECH SWIT POS  00.783.0675

Induction sensor  61.110.1331

Sensor INDUC SWIT PROX 61.110.1381/02

Sensor  61.110.032

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1553

Sensor CAPAC SWIT PROX  61.198.1563

Front guide sensor 68.110.1322

Light barrier 91.110.1321

Side guide sensor 91.165.1621

Side guide sensor 91.165.1521

Pressured sensor 93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1331

Sensor CAPAC SWIT PROX C2.122.1311

Sensor  C2.196.1676

Reflex light barrier C4.110.1321

Sensor US BARR RECV  F2.161.1421/02

Sensor CAPAC SWIT PROX  F2.110.1311

Side guide sensor F2.110.1463

Sensor INDUC MEAS PROX  M2.161.1533

sensor  M2.198.1563

Sensor CAPAC SWIT PROX M5.122.1311/05

Front guide sensor  G2.110.1461

Sensor INDUC SWIT PROX L2.110.1381

Sensor EMECH SWIT POS  L2.110.1441/03

Sensor CAPAC SWIT PROX L2.110.1563

Sensor MAGN ENCD REL L4.110.1235

Sensor CAPAC SWIT PROX  H2.110.1612

Potentiometer 71.186.5321

Potentiometer  MV.057.334

Potentiometer  63.186.5321

Potentiometer  MV.021.173

Sensor F2.161.1411

F2.161.1411

F2.161.1411/01

sensor F2.161.1411/01

sensor F2.161.1411

Sensor US BARR EMIT PNP/HS F2.161.1411/01

cảm biến F2.161.1411

mắt thần F2.161.1411

F2.161.1421

Sensor F2.161.1421

cảm biến F2.161.1421

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng