hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor F2.161.1401
Sensor F2.161.1401

Sensor F2.161.1401

- Tên SP: Cảm biến 

- HDM-Nr: F2.161.1401

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C8.007.500 -001/09-XB253

- Hãng sx: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Sensor US-BARR-SYS Ultras. PNP/HS F2.161.1401 

Sensor INDUC SWIT PROX F2.161.1401

Sensor F2.161.1401

Cảm biến F2.161.1401

Mắt thần F2.161.1401

电眼 F2.161.1401

传感器 F2.161.1401

- Tên SP: Cảm biến 

- HDM-Nr: 61.110.1611 

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS C8.007.500 -001/09-XB253

- Hãng sx: Heidelberg - Germany

Sensor F2.161.1401

Sensor 61.110.1611

10.041.2599 Plate

91.165.1521 Sensor

61.165.1561 Flat module

SA.072.219 Plate

F2.161.1401 Sensor

F2.161.1411 Sensor

C4.007.923 Support bar

C4.007.924 Distance pin

93.007.915 Inner ring

00.550.0043 Needle bearing NK 32/20ASR1

C8.007.908 Gear DS

93.007.930 Guide plate

71.186.5172 Potentiometer

00.500.0683 Straight pin

93.007.918 Stop

93.007.964 Shim plate

93.007.965 Shim plate

93.007.966 Shim plate

93.007.967 Shim plate

93.007.968 Shim plate

93.007.969 Shim plate

93.007.970 Shim plate

93.007.902 Motor bracket

93.007.903 Spacer

71.210.214 Oil wiper plate

C3.147.1473 Sensor 

Sensor IMPED CONT C3.147.1472 

Sensor C3.147.1472 

Cảm biến C3.147.1472 

Mắt thần C3.147.1472 

Sensor C3.147.1473

Sensor C3.147.1479

Sensor 68.110.1322

Sensor F2.110.1564

Cảm biến F2.110.1564

Sensor MV.102.569

Sensor L6.110.1131

Sensor L6.110.1132

Sensor MV.102.570

Sensor F7.170.0725

Sensor 71.145.1191

Sensor F2.110.7341

Sensor F2.110.7331

Sensor F2.110.7321

Sensor 00.783.0180

Sensor F2.110.7311

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0112

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor C2.161.1411

Sensor C4.102.1987

Sensor 91.145.1271

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

61.144.1121 motor

71.112.1311 motor

F2.105.1211 motor

L2.105.5151 motor

L2.105.5161 motor

M5.144.1121 motor

MV.0.25.181 motor

R2.112.1311 motor

R2.144.1121 motor

 

C5.090.9431/02 Distributor Ausleger

C5.109.1321/01 Brake elektromagnetis. 15Nm

C5.115.2421/ Axial fan 119 x 38

C5.178.1846/ Sensor Filterala.B3 44952.02

C5.178.1856/ Float switch 3/8"

C5.196.0228/01 GASKET

C5.196.0314/ Cap

C5.460.201 /02 Positioning foil 720x1040

C5.460.201 /04 Positioning foil 720x1040x0.18

C5.472.101 /01 Bearing

C5.472.102 /01 Shaft

C5.472.104 /01 Support

C5.472.106 /01 Threaded bolt

C5.472.107 /02 Sleeve

C5.472.108 /01 Stop

C5.472.109 /01 Support

C5.472.113 /01 Guide

C5.472.120 /01 Rail

C5.472.121 /02 Guide

C5.472.122 /03 Rail

C5.472.127 /02 Guide

C5.472.128 / Rail

C5.472.816 / Support bar DS

C5.472.817 / Support bar OS

C5.472.818 / Plate

C5.508.401 /01 Connecting link

C5.521.131 / Sprocket wheel

C5.521.140 /01 Chain guide

C5.521.141 / Chain guide DS

C5.521.361 /01 Bearing OS

C5.521.365 / Bearing OS

C5.521.367 /03 Adjusting spindle

C5.521.503 /03 Spacer OS

C5.721.008 /02 Pin

C5.721.009 / Bearing

C5.721.010 /01 Adjustment sleeve

C5.721.011 /01 Adjustment sleeve

C5.721.012 /01 Threaded bolt

C5.721.013 /01 Threaded bolt

C5.721.030 /02 Bearing bolt DS

C5.721.041 / Bearing

C5.721.042 / Bearing

C5.721.050 / Adjusting screw D.S.

C5.721.078 / Screw

C5.721.411 /04 Journal DS

C5.721.413 /03 Bush

C5.805.001S/ Sheet guide plate

C5.805.002S/ Sheet guide plate

C5.805.003S/ Sheet guide plate

C6.011.005 /02 Bush

C6.011.016 /01 Ring nut

C6.011.017 / Clamp ring

C6.011.018 /03 Threaded ring

C6.011.019 /01 Retainer plate

C6.011.121 /01 Cam follower PWKR 35x16x39

C6.011.121 /02 Cam follower PWKR 35x16x39

C6.011.122 /01 Needle bearing F-211133.3

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng