hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Sensor 71.145.1191
Sensor 71.145.1191

Sensor 71.145.1191

- Tên SP: Cảm biến

- HDM-Nr: 71.145.1191

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C5.028.000 -003/09-32

- Hãng sx: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Sensor OPT RS prox 71.145.1191 

Sensor OPT RS prox 71.145.1191

Sensor 71.145.1191

Cảm biến 71.145.1191

Mắt thần 71.145.1191

电眼 71.145.1191

传感器 71.145.1191

- Tên SP: Cảm biến

- HDM-Nr: 71.145.1191

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng:  TKS C5.028.000 -003/09-32

- Hãng sx: Heidelberg - Germany

Sensor 71.145.1191

Connecting line 71.145.1191

C4.028.001F Housing cpl

41.028.004 Bush

00.540.0464 Spring pin

66.028.079 Compression spring

66.028.072 Guiding nut

66.028.130 Cover plate

C4.028.017 Slider

C4.028.018 Guide

C5.028.188 Support DS

C5.028.187 Guide

C5.028.022 Adjusting lever

66.028.044 Compression spring

C5.028.223 Sleeve

00.580.3999 Control knob

00.250.0123 Mounting clip

66.028.043 Pin

00.580.0198 Locking clamp

C5.028.157 Adapter plate

00.500.0548 Countersunk screw

71.145.1191 Connecting line

00.250.0124 Mounting clip

00.780.0191 Sensor

71.145.1193 Connecting line

Sensor 87.164.1477

Sensor F2.110.7187

Sensor L6.110.1132

Sensor L6.110.1131

Sensor F2.110.7186

F4.515.902 Support

00.520.0289 Allen screw

00.530.0440 Spring pin

F5.515.903 Bearing

00.510.0004 Washer

00.520.0456 Allen screw

F5.515.905 Angle bracket

F5.515.906 Mounting plate

F5.515.907 Clamping holder

00.520.0238 Allen screw

00.530.0782 Belleville washer

F5.515.908 Distance sleeve

Sensor G2.110.1591

Cảm biến G2.110.1591

Mắt thần G2.110.1591

电眼 G2.110.1591 

传感器 G2.110.1591 

Sensor L2.146.7109

Công tắc hành trình L2.146.7109

F2.110.1463 Sensor

G2.110.1461 Sensor

Sensor F2.110.7341

Sensor F2.110.7331

Sensor F2.110.7321

Sensor 00.783.0180

Sensor F2.110.7311

Sensor 00.783.0119

Sensor 00.783.0112

Sensor 00.783.0767

Sensor 00.783.0630

Sensor 00.783.0145

Sensor 00.783.0144

Sensor F2.110.1331

Sensor 91.110.1381

Sensor 00.783.0181

Sensor 61.110.1531

Sensor 61.198.1553

Sensor F2.110.7312

Sensor 71.110.1321

Sensor 61.110.1325

Sensor 61.110.1531

Sensor 91.147.7471

Sensor C2.161.1411

Sensor C4.102.1987

Sensor 91.145.1271

Sensor F2.110.1563

Sensor L4.187.2148

Sensor L2.110.7191

Sensor C6.126.1021

Sensor 00.783.0624

Sensor 00.783.0462

Sensor 00.780.0185

Sensor G2.110.1531

Sensor C2.196.6936

Sensor 00.783.0369

Sensor 61.165.1561

Sensor F2.110.1463

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng