hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Pressure sensor F2.110.1491
Pressure sensor F2.110.1491

Pressure sensor F2.110.1491

- Tên SP: Cảm biến áp lực

- HDM-Nr: F2.110.1491

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F4.515.500 -014/03  - 70B329

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Pressure sensor

F2.110.1491

- Tên SP: Cảm biến áp lực

- HDM-Nr: F2.110.1491

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Vị trí sử dụng: TKS F4.515.500 -014/03  - 70B329

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Pressure sensor F2.110.1491

Sensor F2.110.1491

F4.515.543S Screen

F4.515.660S Rake support rail

00.580.4632 Cable grommet

F4.515.541 Supporting cross bar

F4.515.533 Cable guide

F4.515.539 Cross bar

F4.515.585 Cover

F2.147.7382 Distributor

Sensor 00.783.0470

Cảm biến 00.783.0470

Mắt thần 00.783.0470

Sensor  61.110.1491

Cảm biến 61.110.1491

Công tắc 61.110.1491

Mắt thần 61.110.1491

Sensor US SWIT PROX 61.110.1491

Sensor 61.110.1491

Roller C6.215.116

Lever cpl C6.215.110F

Plate C9.215.114

Sensor OPT RS PROX 00.783.0388A

Sensor EMECH SWIT POS  00.783.0675

Induction sensor  61.110.1331

Sensor INDUC SWIT PROX 61.110.1381/02

Sensor  61.110.032

Sensor CAPAC SWIT PROX 61.198.1553

Sensor CAPAC SWIT PROX  61.198.1563

Front guide sensor 68.110.1322

Light barrier 91.110.1321

Side guide sensor 91.165.1621

Side guide sensor 91.165.1521

Pressured sensor 93.110.1321

Sensor INDUC BARR PROX 93.110.1331

Sensor CAPAC SWIT PROX C2.122.1311

Sensor  C2.196.1676

Reflex light barrier C4.110.1321

Sensor US BARR RECV  F2.161.1421/02

Sensor CAPAC SWIT PROX  F2.110.1311

Side guide sensor F2.110.1463

Sensor INDUC MEAS PROX  M2.161.1533

sensor  M2.198.1563

Sensor CAPAC SWIT PROX M5.122.1311/05

Front guide sensor  G2.110.1461

Sensor INDUC SWIT PROX L2.110.1381

Sensor EMECH SWIT POS  L2.110.1441/03

Sensor CAPAC SWIT PROX L2.110.1563

Sensor MAGN ENCD REL L4.110.1235

Sensor CAPAC SWIT PROX  H2.110.1612

C5.028.033S/    

C5.028.039/01    

C5.028.052/    

C5.028.053/01    

C5.028.054/    

C5.028.057/    

C5.028.075F/02    

C5.028.099/    

C5.028.115/    

C5.028.125/01    

C5.028.134/    

C5.028.192/04    

C5.028.195S/   

C5.028.196/03    

C5.028.198/    

C5.028.208/01    

C5.028.210/01    

C5.028.223/    

C5.028.227/02    

C5.028.307/03    

C5.040.415/02    

C5.040.415/03    

C5.040.435/03    

C5.040.436/06    

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng