hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Nordson modul 1052929
Nordson modul 1052929
Nordson modul 1052929
Nordson modul 1052929
Nordson modul 1052929
Nordson modul 1052929

Nordson modul 1052929

- Tên SP: Modul phun keo

- Part No.: 1052929

- Béc phun: 339696 (0.12 inch, 0.31mm)

- Ứng dụng: Máy nhỏ keo

- Xuất xứ: Nordson - USA

Liên hệ

Gun Modul 1052929

Gun Modul 1052929

Nozzle 339696

Nordson 703299

Nordson 706078

Nordson 238015

Nordson 704891

Nordson 702927

Nordson 238016

Nordson 704542

Nordson 714977

Nordson 238017

Nordson 238018

Nordson 804520

Nordson 238019

Nordson 703464

Nordson 705512

Nordson 702598

Nordson 238020

Nordson 707218

Nordson 238021

Nordson 238022

Nordson 706057

Nordson 238023

Nordson 238024

Nordson 238025

Nordson 238059

Nordson 238053

Nordson 238063

Nordson 238054

Nordson 130495

Nordson 238055

Nordson 238056

Nordson 238060

Nordson 238062

Nordson 715190

Nordson 114927

Nordson 238067

Nordson 703270

Nordson 238506

Nordson 704936

Nordson 114928

Nordson 805512

Nordson 238500

Nordson 238026

Nordson 238501

Nordson 238525

Nordson 238526

Nordson 238527

Nordson 238528

Nordson 238529

Nordson 238530

Nordson 238027

Nordson 238531

Nordson 238061

Nordson 709371

Nordson 238064

Nordson 238028

Nordson 238068

Nordson 238029

Nordson 238030

Nordson 805397

Nordson 715462

Nordson 238031

Nordson 238032

Nordson 238033

Nordson 119360

Nordson 804761

Nordson 132567

Nordson 238034

Nordson 715872

Nordson 238035

Nordson 238036

Nordson 238037

Nordson 238065

Nordson 238038

Nordson 238069

Nordson 238039

Nordson 238071

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng