hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Journal box 71.010.041
Journal box 71.010.041
Journal box 71.010.041
Journal box 71.010.041
Journal box 71.010.041
Journal box 71.010.041
Journal box 71.010.041
Journal box 71.010.041
Journal box 71.010.041
Journal box 71.010.041

Journal box 71.010.041

- Tên SP: Journal box

- HDM-Nr: 71.010.041

- Ứng dụng: Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.010.000 -009/07-4

- Xuất xứ: Germany

Liên hệ

Journal box 71.010.041

- Tên SP: Journal box

- Mã HDM-Nr: 71.010.041

- Ứng dụng: Heidelberg CD102

- Vị trí sử dụng: TKS 71.010.000 -009/07-4

- Xuất xứ: Germany

Journal box 71.010.041, Heidelberg 71.010.041, 71.010.041 for CD102

Chén mực 71.010.041, bát cốc mực 71.010.041

靠版墨杯座 71.010.041, 墨杯 71.010.041

71.010.035 Journal box

71.010.035/01 Journal box

71.010.037/02

71.010.038 Journal box

71.010.038/01 Journal box

71.010.041 Journal box

71.010.041/01 Journal box

04.020.055 Washer

87.010.221F  Adjusting worm gear

08.008.061 Worm support

00.520.1546 Shim ring

0.520.1547 Shim ring

0.520.1548 Shim ring

00.520.1814 Shim ring

00.520.1817 Shim ring

00.520.2135  Shim ring

87.010.224F Adjusting worm gear

87.010.223F Adjusting worm gear

87.010.222F Adjusting worm gear

87.010.230 Adjusting worm gear

71.010.035

71.010.035/01

71.010.037/02

71.010.038

71.010.038/01

71.010.041

71.010.041/01

71.010.044S/

71.010.044S/02

71.010.044S/03

71.010.044S/04

71.010.046S/

71.010.046S/02

71.010.046S/03

71.010.047S/

71.010.047S/02

71.010.047S/03

71.010.048S/

71.010.048S/02

71.010.048S/03

SM74/SM52离合压气阀61.184.1133/01(FESTO 阀体ESM-10-4-P-SA,线圈MEH-3-24V DC)

CD102前规气阀 61.184.1141/01(FESTO 阀体ESM-10-4-P-SA,线圈MEH-3-24V DC)

黑色气阀(4mm接口)    M2.184.1111/05(FESTO 阀体MEBH-4/2-QS-4-SA,线圈MSEB-3-23V DC)

SM74/SM102/CD102气阀    61.184.1131(FESTO 阀体ESM-10-4-P-SA,线圈MEH-3-24V DC)

海德堡电磁阀   M2.184.1111

海德堡电磁阀   M2.184.1121

海德堡电磁阀       M2.184.1131,JMEBH-4/2-QS-6-SA

海德堡电磁阀    M2.184.1141/03/V-2000-4-QS-4-SA

海德堡电磁阀    M2.184.1201/03/V-2000-4-QS-4/6-SA

海德堡电磁阀    92.184.1011

海德堡电磁阀    M2.184.1051/A/0820 022 016

海德堡电磁阀    M2.184.1171/02

海德堡带阀气缸    61.184.1111

CD102气阀   61.184.1141/01(FESTO 阀体ESM-10-4-P-SA较长,线圈MEH-3-24V DC)

黑色气阀(6mm接口)    M2.184.1121/05(FESTO 阀体MEBH-4/2-QS-6-SA,线圈MSEB-3-23V DC)

CD102前规气阀   型号:M2.184.1071/04,AVLM-8-20-SA,线圈MEH-3-24V DC

00年SM74气阀   M2.184.1091/04(FESTO 阀体AVLM-8-20-SA,线圈MEH-3-24V DC)

CD102机滚筒阀   61.184.1311,2622085

电磁阀:61.184.1136

滚筒阀    61.184.1151/01,4262250

带墨气缸       87.334.001/01

85~90年机下水墨路电磁阀 98.184.1051/02,2622083305002400

海德堡水墨辘电磁阀    S9.184.1051/02,2622086

电磁阀61.184.1311/02

电磁阀    61.184.1101/02,0820022514

电磁阀    00.580.2291,2636083

电磁阀  61.184.1151/4262250

电磁阀:F4.335.087/4544240000000000

水墨辘电磁阀       98.184.1051/02,2622084

水墨辘电磁阀       61.184.1051/02,2622083

水墨辘电磁阀    S9.184.1051/02,2622086

电磁阀    ESM-25-30-P-SA,92.184.1011/A

飞达电磁阀:61.184.1151/4262250

电磁阀:61.184.1142

MO印刷机气阀    61.184.1142

海德堡合压大气缸电磁阀    61.335.001/04

海德堡合压大气缸       C2.184.1051/13,61.184.1331

海德堡CD102机墨辊气缸   00.580.4275(新型号)/00.580.1017/0 822 240 114

海德堡墨辊小气缸       87.334.002

海德堡带墨气缸      87.334.001/02/4544975000000001/00.580.3367

海德堡CD102水辊气缸      87.334.010 (行程:25*25)

海德堡CD102水辊气缸      00.580.1514/A(行程:25*25)

海德堡气缸00.580.3387

海德堡气缸87.334.018

海德堡气缸F4.334.003/05

海德堡气缸F4.335.087/4544240000000000

SM74到版水辊气缸     C4.334.003/02

SM74气缸     C4.334.004/01

102前规气缸 102前规气缸

SM74拉规气缸(老款)     SM74拉规气缸(老款)

SM74拉规气缸(新款)     SM74拉规气缸(新款)

海德堡小气缸       缸径*行程:20*10

海德堡小气缸       缸径*行程:20*15/00.580.3384

合压气缸       缸径*行程:20*20 /00.580.1103

海德堡小气缸       缸径*行程:20*25/00.580.1103/00.580.3367/02

海德堡72、102气缸    00.580.2143

海德堡合压气缸    00.580.3384,20*15

海德堡SM102气缸      00.580.3478/01

海德堡油嘴,分油阀      00.250.0959

海德堡喷粉阀        S9.164.1448

CD102油压开关   00.783.0670

SM102清洗墨辊气缸   61.184.1111

前规托纸小气缸    61.184.1181,M2.184.1071

CD102前规电磁阀:F7.335.002/04,AVLM-8-17-SA

气缸       00.580.4034

气缸       00.580.1514

水墨辊气缸 靠版气缸  00.580.1101

气缸       00.580.4564

气缸       63.102.1941

SM CD机橡皮布清洗系统活塞气阀气缸   00.580.4163

气缸       A1.184.0020

印刷机气缸    00.580.3387

SM74印刷机气缸 00.580.4127

SM74印刷机气缸 00.580.3909

墨辊气缸       87.334.001 15*25

快霸印刷机气阀气缸    G3.334.0020

小方形气缸    00.580.3385

CD102自动洗车电磁阀:92.184.1001  4262550

电磁阀:61.184.1151/01 

脚踏板电磁阀:G2.335.492,G2.335.493,G2.335.491

气缸:F4.334.036/03

电磁阀:F7.335.001/01/DSM-10-4-P-SA

52机电磁阀:61.184.1191/01,61.335.004,92.184.1021

喷粉阀:87.164.1517

飞达分气阀:MV.026.849

行程气缸:00.580.4615

SM74水辊气缸:00.580.3909/03

SM74水辊气缸:00.580.3910/03

SM52/PM52水辊气缸:00.580.4127

气缸:F9.334.001/03

电磁阀:MV。021.061/01

SM74版夹气囊:00.580.4128

M4.118.1322/A

F7.334.001  SM102  PPF飞达下纸压纸气缸

F4.334.036  SM102  PPF飞达下纸压纸气缸

G4.334.004/04 气缸

61.335.003/03合压气缸

00.580.4300/01气缸

00.580.2807水冷旋转接头

91.110.1381/01压力开关

F2.148.1041水油泵隔膜片

MF-24-520-HN双头电磁阀

L2.334.001/01,0822010457气缸

L8.170.0703 UV快门气缸

0822010429  XL75拉规气缸

M2.184.1071/04,AVLM-8-20-SA前规气缸

M2.184.1091/04,AVLM-8-20-SA前规气缸

L2.334.030/03,4545098000000001XL75机气筒

00.250.1053/03,DS-W20-4-S1,DS-W 20-2-S1油压开关

82.582.830海德堡102机油封

82.582.831海德堡102机油封

00.580.4101/03带墨气缸

水墨辘控制电磁阀 靠版水墨辊电磁阀 98.184.1051,61.184.1181,92.184.1041,61.184.1161,G3.334.001,A1.184.0010,A1.184.0020,A4.334.001,M2.184.1101,M2.184.1051,M2.184.1071,M2.184.1091,M2.184.1111,M2.184.1121,M2.184.1131,M2.184.1141,61.184.1142,61.184.1141,61.184.1101,C2.184.1071,00.580.1789,00.580.1265,00.580.2291,61.184.1031,61.184.1051,61.184.1191,92.184.1021,61.184.1311,61.184.1151,M2.184.1121,M2.184.1111,61.184.1311,98.184.1051,61.184.1131,61.184.1132,92.184.1011,91.184.1051,61.184.1111,98.184.1041,印刷机合压控制电磁阀 M2.184.1171,61.335.001,海德堡印刷机油脂润滑电磁阀 00.250.0668,油路控制电磁阀 00.250.1091,印刷机墨斗辊控制电磁阀 墨斗辊控制气缸 61.184.1133

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng