hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Control Valve 61.335.001
Control Valve 61.335.001
Control Valve 61.335.001
Control Valve 61.335.001
Control Valve 61.335.001
Control Valve 61.335.001
Control Valve 61.335.001
Control Valve 61.335.001
Control Valve 61.335.001
Control Valve 61.335.001
Control Valve 61.335.001
Control Valve 61.335.001

Control Valve 61.335.001

- Tên SP: Cuộn hút van điện từ

- Mã HDM-Nr: 61.335.001/04

- Nguồn cấp: 24 VDC

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 61.335.001

Cuộn hút van điện từ 61.335.001

cuộn hút 61.335.001/04

Impression Control Valve 61.335.001/04

3/2 way impression control valve complete

MV.025.741 Gear

61.335.001 Pilot valve

C5.012.005F Shaft cpl

00.540.1209 Tapered pin

00.550.1033 Needle bushing HK6020-AS1

00.550.0009 Needle bushing HK2020-AS1

C5.012.012 Bearing bolt

C2.184.1051 Cylinder/valve unit

00.580.4680 Shaft seal

SM74/SM52离合压气阀61.184.1133/01(FESTO 阀体ESM-10-4-P-SA,线圈MEH-3-24V DC)

CD102前规气阀 61.184.1141/01(FESTO 阀体ESM-10-4-P-SA,线圈MEH-3-24V DC)

黑色气阀(4mm接口)    M2.184.1111/05(FESTO 阀体MEBH-4/2-QS-4-SA,线圈MSEB-3-23V DC)

SM74/SM102/CD102气阀    61.184.1131(FESTO 阀体ESM-10-4-P-SA,线圈MEH-3-24V DC)

海德堡电磁阀   M2.184.1111

海德堡电磁阀   M2.184.1121

海德堡电磁阀       M2.184.1131,JMEBH-4/2-QS-6-SA

海德堡电磁阀    M2.184.1141/03/V-2000-4-QS-4-SA

海德堡电磁阀    M2.184.1201/03/V-2000-4-QS-4/6-SA

海德堡电磁阀    92.184.1011

海德堡电磁阀    M2.184.1051/A/0820 022 016

海德堡电磁阀    M2.184.1171/02

海德堡带阀气缸    61.184.1111

CD102气阀   61.184.1141/01(FESTO 阀体ESM-10-4-P-SA较长,线圈MEH-3-24V DC)

黑色气阀(6mm接口)    M2.184.1121/05(FESTO 阀体MEBH-4/2-QS-6-SA,线圈MSEB-3-23V DC)

CD102前规气阀   型号:M2.184.1071/04,AVLM-8-20-SA,线圈MEH-3-24V DC

00年SM74气阀   M2.184.1091/04(FESTO 阀体AVLM-8-20-SA,线圈MEH-3-24V DC)

CD102机滚筒阀   61.184.1311,2622085

电磁阀:61.184.1136

滚筒阀    61.184.1151/01,4262250

带墨气缸       87.334.001/01

85~90年机下水墨路电磁阀 98.184.1051/02,2622083305002400

海德堡水墨辘电磁阀    S9.184.1051/02,2622086

电磁阀61.184.1311/02

电磁阀    61.184.1101/02,0820022514

电磁阀    00.580.2291,2636083

电磁阀  61.184.1151/4262250

电磁阀:F4.335.087/4544240000000000

水墨辘电磁阀       98.184.1051/02,2622084

水墨辘电磁阀       61.184.1051/02,2622083

水墨辘电磁阀    S9.184.1051/02,2622086

电磁阀    ESM-25-30-P-SA,92.184.1011/A

飞达电磁阀:61.184.1151/4262250

电磁阀:61.184.1142

MO印刷机气阀    61.184.1142

海德堡合压大气缸电磁阀    61.335.001/04

海德堡合压大气缸       C2.184.1051/13,61.184.1331

海德堡CD102机墨辊气缸   00.580.4275(新型号)/00.580.1017/0 822 240 114

海德堡墨辊小气缸       87.334.002

海德堡带墨气缸      87.334.001/02/4544975000000001/00.580.3367

海德堡CD102水辊气缸      87.334.010 (行程:25*25)

海德堡CD102水辊气缸      00.580.1514/A(行程:25*25)

海德堡气缸00.580.3387

海德堡气缸87.334.018

海德堡气缸F4.334.003/05

海德堡气缸F4.335.087/4544240000000000

SM74到版水辊气缸     C4.334.003/02

SM74气缸     C4.334.004/01

102前规气缸 102前规气缸

SM74拉规气缸(老款)     SM74拉规气缸(老款)

SM74拉规气缸(新款)     SM74拉规气缸(新款)

海德堡小气缸       缸径*行程:20*10

海德堡小气缸       缸径*行程:20*15/00.580.3384

合压气缸       缸径*行程:20*20 /00.580.1103

海德堡小气缸       缸径*行程:20*25/00.580.1103/00.580.3367/02

海德堡72、102气缸    00.580.2143

海德堡合压气缸    00.580.3384,20*15

海德堡SM102气缸      00.580.3478/01

海德堡油嘴,分油阀      00.250.0959

海德堡喷粉阀        S9.164.1448

CD102油压开关   00.783.0670

SM102清洗墨辊气缸   61.184.1111

前规托纸小气缸    61.184.1181,M2.184.1071

CD102前规电磁阀:F7.335.002/04,AVLM-8-17-SA

气缸       00.580.4034

气缸       00.580.1514

水墨辊气缸 靠版气缸  00.580.1101

气缸       00.580.4564

气缸       63.102.1941

SM CD机橡皮布清洗系统活塞气阀气缸   00.580.4163

气缸       A1.184.0020

印刷机气缸    00.580.3387

SM74印刷机气缸 00.580.4127

SM74印刷机气缸 00.580.3909

墨辊气缸       87.334.001 15*25

快霸印刷机气阀气缸    G3.334.0020

小方形气缸    00.580.3385

CD102自动洗车电磁阀:92.184.1001  4262550

电磁阀:61.184.1151/01 

脚踏板电磁阀:G2.335.492,G2.335.493,G2.335.491

气缸:F4.334.036/03

电磁阀:F7.335.001/01/DSM-10-4-P-SA

52机电磁阀:61.184.1191/01,61.335.004,92.184.1021

喷粉阀:87.164.1517

飞达分气阀:MV.026.849

行程气缸:00.580.4615

SM74水辊气缸:00.580.3909/03

SM74水辊气缸:00.580.3910/03

SM52/PM52水辊气缸:00.580.4127

气缸:F9.334.001/03

电磁阀:MV。021.061/01

SM74版夹气囊:00.580.4128

M4.118.1322/A

F7.334.001  SM102  PPF飞达下纸压纸气缸

F4.334.036  SM102  PPF飞达下纸压纸气缸

G4.334.004/04 气缸

61.335.003/03合压气缸

00.580.4300/01气缸

00.580.2807水冷旋转接头

91.110.1381/01压力开关

F2.148.1041水油泵隔膜片

MF-24-520-HN双头电磁阀

L2.334.001/01,0822010457气缸

L8.170.0703 UV快门气缸

0822010429  XL75拉规气缸

M2.184.1071/04,AVLM-8-20-SA前规气缸

M2.184.1091/04,AVLM-8-20-SA前规气缸

L2.334.030/03,4545098000000001XL75机气筒

00.250.1053/03,DS-W20-4-S1,DS-W 20-2-S1油压开关

82.582.830海德堡102机油封

82.582.831海德堡102机油封

00.580.4101/03带墨气缸

M2.184.1011/05 SM74合压气缸密封

0820 022 034 SM74合压气缸电磁阀

92.184.1011/A,ESM-25-30-P-SA滚筒气缸

M2.184.1171  74机合压气缸电磁阀

61.335.001/04  102机合压气缸电磁阀

00.580.4505海德堡102机墨辊气缸

M5.148.1041/01光油泵拍

00.580.4615/01,0822010429海德堡前规气缸

00.580.4127海德堡气缸

00.580.1514海德堡水辊气缸

00.580.4473/03  52机版夹气囊

00.580.4300/01海德堡气缸

L2.334.002海德堡气缸

F4.335.056/04海德堡105带墨气缸

00.580.3930海德堡SM74\PM74自动装版气缸

L2.187.2258水箱分流阀

DS-W12-4-R-S1,00.250.0721/01开关

CD74收纸风机:L2.179.3811,G3G133-DC34-11

编码器挡圈:63.101.2221

102机水冷铜头:00.580.2807

水墨辘控制电磁阀 靠版水墨辊电磁阀 98.184.1051,61.184.1181,92.184.1041,61.184.1161,G3.334.001,A1.184.0010,A1.184.0020,A4.334.001,M2.184.1101,M2.184.1051,M2.184.1071,M2.184.1091,M2.184.1111,M2.184.1121,M2.184.1131,M2.184.1141,61.184.1142,61.184.1141,61.184.1101,C2.184.1071,00.580.1789,00.580.1265,00.580.2291,61.184.1031,61.184.1051,61.184.1191,92.184.1021,61.184.1311,61.184.1151,M2.184.1121,M2.184.1111,61.184.1311,98.184.1051,61.184.1131,61.184.1132,92.184.1011,91.184.1051,61.184.1111,98.184.1041,印刷机合压控制电磁阀 M2.184.1171,61.335.001,海德堡印刷机油脂润滑电磁阀 00.250.0668,油路控制电磁阀 00.250.1091,印刷机墨斗辊控制电磁阀 墨斗辊控制气缸 61.184.1133.

Flat Board    00.780.0804/    GASKET
Flat Board    00.780.0851/    Magnet 4776
Flat Board    00.780.0858/    Powder heating
Flat Board    00.780.0945/    Pulley 50/60Hz
Flat Board    00.780.0946/    Pulley 60 Hz
Flat Board    00.780.1068/    Blade
Flat Board    00.780.1118/    Three-phase contactor
Flat Board    00.780.1119/    Auxiliary contactor DIL00L31 220V 50HZ
Flat Board    00.780.1123/    Belt guard 21030
Flat Board    00.780.1171/    Commutator carbon LDN15 BG530 6,4X20X25
Flat Board    00.780.1206/    Pressure valve 205465 Rietschle
Flat Board    00.780.1214/    Pushbutton
Flat Board    00.780.1225/    Lamella
Flat Board    00.780.1264/    Three-phase contactor
Flat Board    00.780.1272/    Auxiliary contactor
Flat Board    00.780.1317/    Pushbutton
Flat Board    00.780.1326/    Speed control 207UC/6616
Flat Board    00.780.1329/    Tachometer generator 2034 B 015 G Y 169
Flat Board    00.780.1450/    Filter cartridge
Flat Board    00.780.1460/    DC generator WSL BM-FSE
Flat Board    00.780.1470/    BRUSH HOLDER
Flat Board    00.780.1473/    Toggle switch
Flat Board    00.780.1502/    Guide ring
Flat Board    00.780.1503/    Rotor
Flat Board    00.780.1504/    Lamella 300 x 32 x 1
Flat Board    00.780.1505/    GASKET
Flat Board    00.780.1506/    Cover
Flat Board    00.780.1507/    Washer
Flat Board    00.780.1528/    Coupling
Flat Board    00.780.1535/    Fan
Flat Board    00.780.1561/    Pump D8121/03 200054
Flat Board    00.780.1567/    Filter
Flat Board        Filter   C 79/1 - 730508
Flat Board        Filter  C79/1  730 508
Flat Board    00.780.1653/    Set of gaskets
Flat Board    00.780.1658/    Set of gaskets
Flat Board    00.780.1662/    Cover
Flat Board    00.780.1765/    Slip ring brush
Flat Board    00.780.1767/    Commutator carbon SS35-GNF56S
Flat Board    00.780.1785/    LAMP
Flat Board    00.780.1786/    Lamp 064.00.1031  24V/1,2W
Flat Board    00.780.1829/    Timing relay
Flat Board    00.780.1837/    Sheet counter
Flat Board    00.780.1903/    Totalizer
Flat Board    00.780.1904/    Sheet counter
Flat Board    00.780.1976/    Rectifier SKB25-04m.Var. SEMIC.
Flat Board    00.780.1977/    Reducing valve VG 13 2 KY
Flat Board    00.780.2006/    Timing relay
Flat Board    00.780.2012/    Voltage monitor SW-HDM
Flat Board    00.780.2015/    Limit switch
Flat Board    00.780.2033/    Motor circuit-breaker TP10  1,0-1,6A
Flat Board    00.780.2119/    Magnet
Flat Board    00.780.2128/    Commutator carbon
Flat Board    00.780.2156/    Toothed belt
Flat Board    00.780.2157/    Toothed belt
Flat Board    00.780.2290/    Sheet counter K178020 DC
Flat Board    00.780.2291/    Commutator carbon EDNX160 8X16X23 HB15
Flat Board    00.780.2292/    Carbon brushes
Flat Board    00.780.2310/    Signal lamp bezel D2V2W weiß
Flat Board    00.780.2311/    Signal lamp bezel D2V2G grün
Flat Board    00.780.2313/    Lampholder for signa 067.00.0250 TEC rot
Flat Board    00.780.2314/    Switch D2E1W weiss
Flat Board    00.780.2318/    Pushbutton D2A2r rot
Flat Board    00.780.2323/    Feeler D2F2Y gelb
Flat Board    00.780.2326/    Feeler DA02
Flat Board    00.780.2329/    Slip ring brush
Flat Board    00.780.2330/    Signal lamp bezel D2V2Y gelb
Flat Board    00.780.2354/    Pressure switch K+M /MCSN-11UL 7-9bar
Flat Board    00.780.2363/    Auxiliary contactor 3TH43-10/OBB4 24V DC
Flat Board    00.780.2366/    Fine-wire fuse 1,0A
Flat Board    00.780.2372/    Commutator carbon GNF 80 BM. 18011119
Flat Board    00.780.2375/    Start-up warning devic AW-HDM 2 115/220V
Flat Board    00.780.2396/    Timing relay
Flat Board    00.780.2400/    Fine-wire fuse 5x20mm 10A traeg
Flat Board    00.780.2493/    Timing relay
Flat Board    00.780.2703/    GASKET
Flat Board    00.780.2755/    GASKET
Flat Board    00.780.2756/    GASKET
Flat Board    00.780.2757/    GASKET
Flat Board    00.780.2797/    Lamella
Flat Board    00.780.2807/    GASKET
Flat Board    00.780.2811/    Oil pump
Flat Board    00.780.2817/    Hollow screw
Flat Board    00.780.2862/    Washer
Flat Board    00.780.2863/    GASKET
Flat Board    00.780.2864/    Spacer sleeve
Flat Board    00.780.2865/    Washer
Flat Board    00.780.2867/    Pulley
Flat Board    00.780.2869/    Washer
Flat Board    00.780.2884/    Rubber ring
Flat Board    00.780.2886/    Bellows
Flat Board    00.780.2907/    Powder distributor
Flat Board    00.780.2909/    BALL
Flat Board    00.780.2911/    Device
Flat Board    00.780.2923/    Flat belt 60Hz
Flat Board    00.780.3018/    Vibrator
Flat Board    00.780.3021/    Funnel
Flat Board    00.780.3024/01    Support 4130332
Flat Board    00.780.3029/    Magnet coil 2080002
Flat Board    00.780.3029/01    Magnet coil 2080002/1.97
Flat Board    00.780.3054/    Set of rotor vanes 6150001
Flat Board    00.780.3073/    Controller
Flat Board    00.780.3075/    Feeler
Flat Board    00.780.3078/    Proximity switch 0AS 4.11.02
Flat Board    00.780.3121/    Fine-wire fuse 2060031 2,0AM 5x20
Flat Board    00.780.3124/    Switch
Flat Board    00.780.3125/    Switch
Flat Board    00.780.3168/    Set of disks
Flat Board    00.780.3182/    Regulator
Flat Board    00.780.3193/    Nozzle
Flat Board    00.780.3194/    Nozzle
Flat Board    00.780.3264/    Swinging system
Flat Board    00.780.3281/    Potentiometer
Flat Board    00.780.3344/    Illuminated push button D2Y2 Gelb
Flat Board    00.780.3345/02    Printing speed dis V-PQS96/grau 13000d/h
Flat Board    00.780.3386/    Switch
Flat Board    00.780.3388/    Switch

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng