hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Control Valve 61.335.001/04
Control Valve 61.335.001/04
Control Valve 61.335.001/04
Control Valve 61.335.001/04
Control Valve 61.335.001/04
Control Valve 61.335.001/04
Control Valve 61.335.001/04
Control Valve 61.335.001/04
Control Valve 61.335.001/04
Control Valve 61.335.001/04

Control Valve 61.335.001/04

- Tên SP: Cuộn hút van điện từ

- Mã HDM-Nr: 61.335.001/04

- Nguồn cấp: 24 VDC

- Chủng loại: 3/2 way impression control valve complete

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 01 năm (theo tiêu chuẩn nhà sản xuất)

Liên hệ

Thương hiệu: Heidelberg - Đức
Tags: 1.335.001 1.335.001/04

Cuộn hút van điện từ 61.335.001

cuộn hút 61.335.001/04

Impression Control Valve 61.335.001/04

3/2 way impression control valve complete

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SM74/SM52离合压气阀61.184.1133/01(FESTO 阀体ESM-10-4-P-SA,线圈MEH-3-24V DC)

CD102前规气阀 61.184.1141/01(FESTO 阀体ESM-10-4-P-SA,线圈MEH-3-24V DC)

黑色气阀(4mm接口)    M2.184.1111/05(FESTO 阀体MEBH-4/2-QS-4-SA,线圈MSEB-3-23V DC)

SM74/SM102/CD102气阀    61.184.1131(FESTO 阀体ESM-10-4-P-SA,线圈MEH-3-24V DC)

海德堡电磁阀   M2.184.1111

海德堡电磁阀   M2.184.1121

海德堡电磁阀       M2.184.1131,JMEBH-4/2-QS-6-SA

海德堡电磁阀    M2.184.1141/03/V-2000-4-QS-4-SA

海德堡电磁阀    M2.184.1201/03/V-2000-4-QS-4/6-SA

海德堡电磁阀    92.184.1011

海德堡电磁阀    M2.184.1051/A/0820 022 016

海德堡电磁阀    M2.184.1171/02

海德堡带阀气缸    61.184.1111

CD102气阀   61.184.1141/01(FESTO 阀体ESM-10-4-P-SA较长,线圈MEH-3-24V DC)

黑色气阀(6mm接口)    M2.184.1121/05(FESTO 阀体MEBH-4/2-QS-6-SA,线圈MSEB-3-23V DC)

CD102前规气阀   型号:M2.184.1071/04,AVLM-8-20-SA,线圈MEH-3-24V DC

00年SM74气阀   M2.184.1091/04(FESTO 阀体AVLM-8-20-SA,线圈MEH-3-24V DC)

CD102机滚筒阀   61.184.1311,2622085

电磁阀:61.184.1136

滚筒阀    61.184.1151/01,4262250

带墨气缸       87.334.001/01

85~90年机下水墨路电磁阀 98.184.1051/02,2622083305002400

海德堡水墨辘电磁阀    S9.184.1051/02,2622086

电磁阀61.184.1311/02

电磁阀    61.184.1101/02,0820022514

电磁阀    00.580.2291,2636083

电磁阀  61.184.1151/4262250

电磁阀:F4.335.087/4544240000000000

水墨辘电磁阀       98.184.1051/02,2622084

水墨辘电磁阀       61.184.1051/02,2622083

水墨辘电磁阀    S9.184.1051/02,2622086

电磁阀    ESM-25-30-P-SA,92.184.1011/A

飞达电磁阀:61.184.1151/4262250

电磁阀:61.184.1142

MO印刷机气阀    61.184.1142

海德堡合压大气缸电磁阀    61.335.001/04

海德堡合压大气缸       C2.184.1051/13,61.184.1331

海德堡CD102机墨辊气缸   00.580.4275(新型号)/00.580.1017/0 822 240 114

海德堡墨辊小气缸       87.334.002

海德堡带墨气缸      87.334.001/02/4544975000000001/00.580.3367

海德堡CD102水辊气缸      87.334.010 (行程:25*25)

海德堡CD102水辊气缸      00.580.1514/A(行程:25*25)

海德堡气缸00.580.3387

海德堡气缸87.334.018

海德堡气缸F4.334.003/05

海德堡气缸F4.335.087/4544240000000000

SM74到版水辊气缸     C4.334.003/02

SM74气缸     C4.334.004/01

102前规气缸 102前规气缸

SM74拉规气缸(老款)     SM74拉规气缸(老款)

SM74拉规气缸(新款)     SM74拉规气缸(新款)

海德堡小气缸       缸径*行程:20*10

海德堡小气缸       缸径*行程:20*15/00.580.3384

合压气缸       缸径*行程:20*20 /00.580.1103

海德堡小气缸       缸径*行程:20*25/00.580.1103/00.580.3367/02

海德堡72、102气缸    00.580.2143

海德堡合压气缸    00.580.3384,20*15

海德堡SM102气缸      00.580.3478/01

海德堡油嘴,分油阀      00.250.0959

海德堡喷粉阀        S9.164.1448

CD102油压开关   00.783.0670

SM102清洗墨辊气缸   61.184.1111

前规托纸小气缸    61.184.1181,M2.184.1071

CD102前规电磁阀:F7.335.002/04,AVLM-8-17-SA

气缸       00.580.4034

气缸       00.580.1514

水墨辊气缸 靠版气缸  00.580.1101

气缸       00.580.4564

气缸       63.102.1941

SM CD机橡皮布清洗系统活塞气阀气缸   00.580.4163

气缸       A1.184.0020

印刷机气缸    00.580.3387

SM74印刷机气缸 00.580.4127

SM74印刷机气缸 00.580.3909

墨辊气缸       87.334.001 15*25

快霸印刷机气阀气缸    G3.334.0020

小方形气缸    00.580.3385

CD102自动洗车电磁阀:92.184.1001  4262550

电磁阀:61.184.1151/01 

脚踏板电磁阀:G2.335.492,G2.335.493,G2.335.491

气缸:F4.334.036/03

电磁阀:F7.335.001/01/DSM-10-4-P-SA

52机电磁阀:61.184.1191/01,61.335.004,92.184.1021

喷粉阀:87.164.1517

飞达分气阀:MV.026.849

行程气缸:00.580.4615

SM74水辊气缸:00.580.3909/03

SM74水辊气缸:00.580.3910/03

SM52/PM52水辊气缸:00.580.4127

气缸:F9.334.001/03

电磁阀:MV。021.061/01

SM74版夹气囊:00.580.4128

M4.118.1322/A

F7.334.001  SM102  PPF飞达下纸压纸气缸

F4.334.036  SM102  PPF飞达下纸压纸气缸

G4.334.004/04 气缸

61.335.003/03合压气缸

00.580.4300/01气缸

00.580.2807水冷旋转接头

91.110.1381/01压力开关

F2.148.1041水油泵隔膜片

MF-24-520-HN双头电磁阀

L2.334.001/01,0822010457气缸

L8.170.0703 UV快门气缸

0822010429  XL75拉规气缸

M2.184.1071/04,AVLM-8-20-SA前规气缸

M2.184.1091/04,AVLM-8-20-SA前规气缸

L2.334.030/03,4545098000000001XL75机气筒

00.250.1053/03,DS-W20-4-S1,DS-W 20-2-S1油压开关

82.582.830海德堡102机油封

82.582.831海德堡102机油封

00.580.4101/03带墨气缸

M2.184.1011/05 SM74合压气缸密封

0820 022 034 SM74合压气缸电磁阀

92.184.1011/A,ESM-25-30-P-SA滚筒气缸

M2.184.1171  74机合压气缸电磁阀

61.335.001/04  102机合压气缸电磁阀

00.580.4505海德堡102机墨辊气缸

M5.148.1041/01光油泵拍

00.580.4615/01,0822010429海德堡前规气缸

00.580.4127海德堡气缸

00.580.1514海德堡水辊气缸

00.580.4473/03  52机版夹气囊

00.580.4300/01海德堡气缸

L2.334.002海德堡气缸

F4.335.056/04海德堡105带墨气缸

00.580.3930海德堡SM74\PM74自动装版气缸

L2.187.2258水箱分流阀

DS-W12-4-R-S1,00.250.0721/01开关

CD74收纸风机:L2.179.3811,G3G133-DC34-11

编码器挡圈:63.101.2221

102机水冷铜头:00.580.2807

水墨辘控制电磁阀 靠版水墨辊电磁阀 98.184.1051,61.184.1181,92.184.1041,61.184.1161,G3.334.001,A1.184.0010,A1.184.0020,A4.334.001,M2.184.1101,M2.184.1051,M2.184.1071,M2.184.1091,M2.184.1111,M2.184.1121,M2.184.1131,M2.184.1141,61.184.1142,61.184.1141,61.184.1101,C2.184.1071,00.580.1789,00.580.1265,00.580.2291,61.184.1031,61.184.1051,61.184.1191,92.184.1021,61.184.1311,61.184.1151,M2.184.1121,M2.184.1111,61.184.1311,98.184.1051,61.184.1131,61.184.1132,92.184.1011,91.184.1051,61.184.1111,98.184.1041,印刷机合压控制电磁阀 M2.184.1171,61.335.001,海德堡印刷机油脂润滑电磁阀 00.250.0668,油路控制电磁阀 00.250.1091,印刷机墨斗辊控制电磁阀 墨斗辊控制气缸 61.184.1133.

Flat Board    00.780.0804/    GASKET
Flat Board    00.780.0851/    Magnet 4776
Flat Board    00.780.0858/    Powder heating
Flat Board    00.780.0945/    Pulley 50/60Hz
Flat Board    00.780.0946/    Pulley 60 Hz
Flat Board    00.780.1068/    Blade
Flat Board    00.780.1118/    Three-phase contactor
Flat Board    00.780.1119/    Auxiliary contactor DIL00L31 220V 50HZ
Flat Board    00.780.1123/    Belt guard 21030
Flat Board    00.780.1171/    Commutator carbon LDN15 BG530 6,4X20X25
Flat Board    00.780.1206/    Pressure valve 205465 Rietschle
Flat Board    00.780.1214/    Pushbutton
Flat Board    00.780.1225/    Lamella
Flat Board    00.780.1264/    Three-phase contactor
Flat Board    00.780.1272/    Auxiliary contactor
Flat Board    00.780.1317/    Pushbutton
Flat Board    00.780.1326/    Speed control 207UC/6616
Flat Board    00.780.1329/    Tachometer generator 2034 B 015 G Y 169
Flat Board    00.780.1450/    Filter cartridge
Flat Board    00.780.1460/    DC generator WSL BM-FSE
Flat Board    00.780.1470/    BRUSH HOLDER
Flat Board    00.780.1473/    Toggle switch
Flat Board    00.780.1502/    Guide ring
Flat Board    00.780.1503/    Rotor
Flat Board    00.780.1504/    Lamella 300 x 32 x 1
Flat Board    00.780.1505/    GASKET
Flat Board    00.780.1506/    Cover
Flat Board    00.780.1507/    Washer
Flat Board    00.780.1528/    Coupling
Flat Board    00.780.1535/    Fan
Flat Board    00.780.1561/    Pump D8121/03 200054
Flat Board    00.780.1567/    Filter
Flat Board        Filter   C 79/1 - 730508
Flat Board        Filter  C79/1  730 508
Flat Board    00.780.1653/    Set of gaskets
Flat Board    00.780.1658/    Set of gaskets
Flat Board    00.780.1662/    Cover
Flat Board    00.780.1765/    Slip ring brush
Flat Board    00.780.1767/    Commutator carbon SS35-GNF56S
Flat Board    00.780.1785/    LAMP
Flat Board    00.780.1786/    Lamp 064.00.1031  24V/1,2W
Flat Board    00.780.1829/    Timing relay
Flat Board    00.780.1837/    Sheet counter
Flat Board    00.780.1903/    Totalizer
Flat Board    00.780.1904/    Sheet counter
Flat Board    00.780.1976/    Rectifier SKB25-04m.Var. SEMIC.
Flat Board    00.780.1977/    Reducing valve VG 13 2 KY
Flat Board    00.780.2006/    Timing relay
Flat Board    00.780.2012/    Voltage monitor SW-HDM
Flat Board    00.780.2015/    Limit switch
Flat Board    00.780.2033/    Motor circuit-breaker TP10  1,0-1,6A
Flat Board    00.780.2119/    Magnet
Flat Board    00.780.2128/    Commutator carbon
Flat Board    00.780.2156/    Toothed belt
Flat Board    00.780.2157/    Toothed belt
Flat Board    00.780.2290/    Sheet counter K178020 DC
Flat Board    00.780.2291/    Commutator carbon EDNX160 8X16X23 HB15
Flat Board    00.780.2292/    Carbon brushes
Flat Board    00.780.2310/    Signal lamp bezel D2V2W weiß
Flat Board    00.780.2311/    Signal lamp bezel D2V2G grün
Flat Board    00.780.2313/    Lampholder for signa 067.00.0250 TEC rot
Flat Board    00.780.2314/    Switch D2E1W weiss
Flat Board    00.780.2318/    Pushbutton D2A2r rot
Flat Board    00.780.2323/    Feeler D2F2Y gelb
Flat Board    00.780.2326/    Feeler DA02
Flat Board    00.780.2329/    Slip ring brush
Flat Board    00.780.2330/    Signal lamp bezel D2V2Y gelb
Flat Board    00.780.2354/    Pressure switch K+M /MCSN-11UL 7-9bar
Flat Board    00.780.2363/    Auxiliary contactor 3TH43-10/OBB4 24V DC
Flat Board    00.780.2366/    Fine-wire fuse 1,0A
Flat Board    00.780.2372/    Commutator carbon GNF 80 BM. 18011119
Flat Board    00.780.2375/    Start-up warning devic AW-HDM 2 115/220V
Flat Board    00.780.2396/    Timing relay
Flat Board    00.780.2400/    Fine-wire fuse 5x20mm 10A traeg
Flat Board    00.780.2493/    Timing relay
Flat Board    00.780.2703/    GASKET
Flat Board    00.780.2755/    GASKET
Flat Board    00.780.2756/    GASKET
Flat Board    00.780.2757/    GASKET
Flat Board    00.780.2797/    Lamella
Flat Board    00.780.2807/    GASKET
Flat Board    00.780.2811/    Oil pump
Flat Board    00.780.2817/    Hollow screw
Flat Board    00.780.2862/    Washer
Flat Board    00.780.2863/    GASKET
Flat Board    00.780.2864/    Spacer sleeve
Flat Board    00.780.2865/    Washer
Flat Board    00.780.2867/    Pulley
Flat Board    00.780.2869/    Washer
Flat Board    00.780.2884/    Rubber ring
Flat Board    00.780.2886/    Bellows
Flat Board    00.780.2907/    Powder distributor
Flat Board    00.780.2909/    BALL
Flat Board    00.780.2911/    Device
Flat Board    00.780.2923/    Flat belt 60Hz
Flat Board    00.780.3018/    Vibrator
Flat Board    00.780.3021/    Funnel
Flat Board    00.780.3024/01    Support 4130332
Flat Board    00.780.3029/    Magnet coil 2080002
Flat Board    00.780.3029/01    Magnet coil 2080002/1.97
Flat Board    00.780.3054/    Set of rotor vanes 6150001
Flat Board    00.780.3073/    Controller
Flat Board    00.780.3075/    Feeler
Flat Board    00.780.3078/    Proximity switch 0AS 4.11.02
Flat Board    00.780.3121/    Fine-wire fuse 2060031 2,0AM 5x20
Flat Board    00.780.3124/    Switch
Flat Board    00.780.3125/    Switch
Flat Board    00.780.3168/    Set of disks
Flat Board    00.780.3182/    Regulator
Flat Board    00.780.3193/    Nozzle
Flat Board    00.780.3194/    Nozzle
Flat Board    00.780.3264/    Swinging system
Flat Board    00.780.3281/    Potentiometer
Flat Board    00.780.3344/    Illuminated push button D2Y2 Gelb
Flat Board    00.780.3345/02    Printing speed dis V-PQS96/grau 13000d/h
Flat Board    00.780.3386/    Switch
Flat Board    00.780.3388/    Switch

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng