hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Geared motor 61.144.1111/02
Geared motor 61.144.1111/02
Geared motor 61.144.1111/02
Geared motor 61.144.1111/02
Geared motor 61.144.1111/02
Geared motor 61.144.1111/02
Geared motor 61.144.1111/02
Geared motor 61.144.1111/02

Geared motor 61.144.1111/02

- Tên SP: Geared motor 

- Mã HDM-Nr: 61.144.1111/02 

- Nguồn cấp: 24vdc

- Ứng dụng: Heidelberg CD/SM102

- Xuất xứ: Germany

Liên hệ

Geared motor 61.144.1111/02 

 motor 61.144.1101/02 

động cơ motor 61.144.1111/02 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motor   61.164.1767/

Geared motor Heberfeuchtwerk SM 61.178.1343/

Geared motor 3050L012S Faulh 12V 61.186.5311/03

Geared motor 3050L024S 24V 61.186.5411/03

Motor   63.198.1283

Geared motor -120:1/3540ko- 12c 71.186.5121/01

Geared motor Faulhaber 71.186.5311/

Motor Auslegung B 8,5KW 81.102.1311/

Motor for oil pump AF 71/-7 81.126.131/01

Motor CPC          81.186.5141/02

Motor circuit-break PKZM0-0,16 +NHi-E-10          91.144.3901/

Motor circuit-breaker PKZM0-16 +NHi-E-10         91.144.3902/

Motor circuit-break PKZM0-0,63 +NHi-E-10          91.144.3931/

Motor circuit-breake PKZM0-4,0 +NHi-E-10          91.144.3971/

Motor circuit-breaker PKZM0-10 +NHi-E-10         91.144.3991/

Motor   92.112.1311

Motor contactor K21      C4.102.1921/   

Geared Motor   M5.144.1121/02

Motor   MV.023.024/

61.164.1767/      Motor

61.178.1343/ Geared motor Heberfeuchtwerk SM

61.186.5311/03  Geared motor 3050L012S Faulh 12V

61.186.5411/03  Geared motor 3050L024S 24V

63.198.1283        Motor

71.186.5121/01  Geared motor -120:1/3540ko- 12c

71.186.5311/      Geared motor Faulhaber

81.102.1311/      Motor Auslegung B 8,5KW

81.126.131/01    Motor for oil pump AF 71/-7

81.186.5141/02 Motor CPC

91.144.3901/      Motor circuit-break PKZM0-0,16 +NHi-E-10

91.144.3902/      Motor circuit-breaker PKZM0-16 +NHi-E-10

91.144.3931/      Motor circuit-break PKZM0-0,63 +NHi-E-10

91.144.3971/      Motor circuit-breake PKZM0-4,0 +NHi-E-10

91.144.3991/      Motor circuit-breaker PKZM0-10 +NHi-E-10

92.112.1311        Motor

C4.102.1921/      Motor contactor K21

M5.144.1121/02 Geared Motor

MV.023.024/      Motor

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng