hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cảm biến quang QS18VP6LPQ8
Cảm biến quang QS18VP6LPQ8
Cảm biến quang QS18VP6LPQ8
Cảm biến quang QS18VP6LPQ8

Cảm biến quang QS18VP6LPQ8

- Tên SP: Cảm biến quang

- Model: QS18VP6LPQ8 

- Part No.: 66452

- K/C phát hiện: 3.5 m

- Output:  Complementary PNP

- Input: 10-30 VDC

- Kết nối: M12 Integral Quick-Disconnect

- Xuất xứ: Banner

Liên hệ

Cảm biến QS18VP6LPQ8 

Mắt thần QS18VP6LPQ8 

Sensor  QS18VP6LPQ8 

Banner QS18VP6LPQ8 

- Tên SP: Cảm biến quang

- Model: QS18VP6LPQ8 

- Part No.: 66452

- K/C phát hiện: 3.5 m

- Output:  Complementary PNP

- Input: 10-30 VDC

- Kết nối: M12 Integral Quick-Disconnect

- Xuất xứ: Banner

https://www.bannerengineering.com/us/en/products/part.66452.html

------------------------------------- SẢN PHẨM CÙNG LOẠI -----------------------------------------------

QS30LLP, QS30LLPQ, QS30LLPC, QS30LLPCQ, QS18VP6LPQ8 

Q3XTBLD-Q8, Q3XTBLD50-Q8, Q3XTBLD100-Q8, Q3XTBLD150-Q8, Q3XTBLD200-Q8

QS186E Emitter, QS186EQ8 Emitter, QS18VN6R, QS18VP6R, QS18VN6RQ8, 

QS18VP6RQ8, QS186EB Emitter, QS186EBQ8 Emitter, QS18VN6RB, QS18VP6RB

QS18VN6RBQ8, QS18VP6RBQ8, QS186LE,QS186LEQ8, QS186LE10Q8, QS186LE11Q8, QS186LE12, QS186LE12Q8, QS186LE14, QS186LE14Q8, QS186LE2, QD QS186LE2Q8, QS186LE210Q8, QS186LE211, QS186LE212, QS186LE212Q8,  QS186LE214, QS186LE214Q8, QS18VN6LV, QS18VP6LV, QS18VN6LVQ8, QS18VP6LVQ8, 

QS18VN6LPQS18VP6LP, QS18VN6LPQ8, QS18VP6LPQ8, QS18VN6LLP, 

QS18VP6LLP, QS18VN6LLPQ8, QS18VP6LLPQ8, QS18VN6CV15, QS18VP6CV15, QS18VN6CV15Q8, QS18VP6CV15Q8, QS18VN6CV45, QS18VP6CV45, QS18VN6CV45Q8, QS18VP6CV45Q8, QS18VN6D, QS18VP6D, QS18VN6DQ8, QS18VP6DQ8, QS18VN6DB, QS18VP6DB, QS18VN6DBQ8, QS18VP6DBQ8,QS18VN6W, QS18VP6W, QS18VN6WQ8, QS18VP6WQ8, QS18VN6LD, QS18VP6LD, QD QS18VN6LDQ8, QS18VP6LDQ8, QS18VN6AFF200, QS18VP6AFF200, QS18AB6AFF200, QS18VN6AFF200Q5, QS18VP6AFF200Q5, QS18AB6AFF200Q5 , QS18VN6AFF40 QS18VP6AFF40, QS18AB6AFF40, QS18VN6AFF40Q5, QS18VP6AFF40Q5, QS18VN6AF300, QS18VP6AF300, QS18AB6AF300, QS18VN6AF300Q5, QS18VP6AF300Q5, QS18AB6AF300Q5, QS18VN6AF40, QS18VP6AF40, QS18AB6AF40, QS18VN6AF40Q5, QS18VP6AF40Q5, QS18AB6AF40Q5, QS18VN6AF100, QS18VP6AF100 EGC-25, QS18VN6AF100Q5, QS18VP6AF100Q5, QS18VN6LAF QS18VP6LAF, QD QS18VN6LAFQ5, QS18VN6LAF250, QS18VP6LAF250

QS 18 seriese: QS18, 10-30V dc

QS18VN6FF50, QS18VP6FF50, QS18VN6FF50Q8, QS18VP6FF50Q8, QS18VN6FF100, QS18VP6FF100

QS18VN6FF100Q8, QS18VP6FF100Q8, QS18VN6F, QS18VP6F, QS18VN6FQ8, QS18VP6FQ8, QS18VN6FP, QS18VP6FP, QS18VN6FPQ8, QS18VP6FPQ8, QS18EN6LP, QS18EP6LP, QS18EN6LPQ8, QS18EP6LPQ8

QS18EN6CV15, QS18EP6CV15, QS18EN6CV15Q8, QS18EP6CV15Q8, QS18EN6CV45, QS18EP6CV45

QS18EN6CV45Q8, QS18EP6CV45Q8, QS18EN6D, QS18EP6D, QS18EN6DQ8, QS18EP6DQ8, QS18EN6DB, QS18EP6DB, QS18EN6DBQ8, QS18EP6DBQ8, QS18EN6W, QS18EP6W, QS18EN6WQ8, QS18EP6WQ8,

QS18EN6DV, QS18EP6DV, QS18EN6DVQ8, QS18EP6DVQ8, QS18EN6FP, QS18EP6FP, QS18EN6FPQ8, QS18EP6FPQ8

QS18 Ultrasonic, 12-30V dc

QS18UNA QS18UPA, QS18UNAQ8, QS18UPAQ8, QS18UNAE, QS18UPAE, QS18UNAEQ8, QS18UPAEQ8

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng