hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Cảm biến quang QS18VN6D
Cảm biến quang QS18VN6D
Cảm biến quang QS18VN6D
Cảm biến quang QS18VN6D
Cảm biến quang QS18VN6D
Cảm biến quang QS18VN6D
Cảm biến quang QS18VN6D
Cảm biến quang QS18VN6D
Cảm biến quang QS18VN6D
Cảm biến quang QS18VN6D

Cảm biến quang QS18VN6D

- Tên SP: Cảm biến quang

- Model: QS18VN6D

- Part No.: 61651

- K/C phát hiện: 450 mm

- Output: Solid State NPN

- Input: 10-30 VDC

- Kết nối: cable 2 m

- Xuất xứ: Banner

Liên hệ

Cảm biến QS18VN6D

Mắt thần QS18VN6D

Sensor QS18VN6D

Banner QS18VN6D

- Tên SP: Cảm biến quang

- Model: QS18VN6D

- Part No.: 61651

- K/C phát hiện: 450 mm

- Output: Solid State NPN

- Input: 10-30 VDC

- Kết nối: cable 2 m

- Xuất xứ: Banner

 

------------------------------------- SẢN PHẨM CÙNG LOẠI -----------------------------------------------

QS30LLP, QS30LLPQ, QS30LLPC, QS30LLPCQ

Q3XTBLD-Q8, Q3XTBLD50-Q8, Q3XTBLD100-Q8, Q3XTBLD150-Q8, Q3XTBLD200-Q8

QS186E Emitter, QS186EQ8 Emitter, QS18VN6R, QS18VP6R, QS18VN6RQ8, 

QS18VP6RQ8, QS186EB Emitter, QS186EBQ8 Emitter, QS18VN6RB, QS18VP6RB

QS18VN6RBQ8, QS18VP6RBQ8, QS186LE,QS186LEQ8, QS186LE10Q8, QS186LE11Q8, QS186LE12, QS186LE12Q8, QS186LE14, QS186LE14Q8, QS186LE2, QD QS186LE2Q8, QS186LE210Q8, QS186LE211, QS186LE212, QS186LE212Q8,  QS186LE214, QS186LE214Q8, QS18VN6LV, QS18VP6LV, QS18VN6LVQ8, QS18VP6LVQ8, 

QS18VN6LPQS18VP6LP, QS18VN6LPQ8, QS18VP6LPQ8, QS18VN6LLP, 

QS18VP6LLP, QS18VN6LLPQ8, QS18VP6LLPQ8, QS18VN6CV15, QS18VP6CV15, QS18VN6CV15Q8, QS18VP6CV15Q8, QS18VN6CV45, QS18VP6CV45, QS18VN6CV45Q8, QS18VP6CV45Q8, QS18VN6D, QS18VP6D, QS18VN6DQ8, QS18VP6DQ8, QS18VN6DB, QS18VP6DB, QS18VN6DBQ8, QS18VP6DBQ8,QS18VN6W, QS18VP6W, QS18VN6WQ8, QS18VP6WQ8, QS18VN6LD, QS18VP6LD, QD QS18VN6LDQ8, QS18VP6LDQ8, QS18VN6AFF200, QS18VP6AFF200, QS18AB6AFF200, QS18VN6AFF200Q5, QS18VP6AFF200Q5, QS18AB6AFF200Q5 , QS18VN6AFF40 QS18VP6AFF40, QS18AB6AFF40, QS18VN6AFF40Q5, QS18VP6AFF40Q5, QS18VN6AF300, QS18VP6AF300, QS18AB6AF300, QS18VN6AF300Q5, QS18VP6AF300Q5, QS18AB6AF300Q5, QS18VN6AF40, QS18VP6AF40, QS18AB6AF40, QS18VN6AF40Q5, QS18VP6AF40Q5, QS18AB6AF40Q5, QS18VN6AF100, QS18VP6AF100 EGC-25, QS18VN6AF100Q5, QS18VP6AF100Q5, QS18VN6LAF QS18VP6LAF, QD QS18VN6LAFQ5, QS18VN6LAF250, QS18VP6LAF250

QS 18 seriese: QS18, 10-30V dc

QS18VN6FF50, QS18VP6FF50, QS18VN6FF50Q8, QS18VP6FF50Q8, QS18VN6FF100, QS18VP6FF100

QS18VN6FF100Q8, QS18VP6FF100Q8, QS18VN6F, QS18VP6F, QS18VN6FQ8, QS18VP6FQ8, QS18VN6FP, QS18VP6FP, QS18VN6FPQ8, QS18VP6FPQ8, QS18EN6LP, QS18EP6LP, QS18EN6LPQ8, QS18EP6LPQ8

QS18EN6CV15, QS18EP6CV15, QS18EN6CV15Q8, QS18EP6CV15Q8, QS18EN6CV45, QS18EP6CV45

QS18EN6CV45Q8, QS18EP6CV45Q8, QS18EN6D, QS18EP6D, QS18EN6DQ8, QS18EP6DQ8, QS18EN6DB, QS18EP6DB, QS18EN6DBQ8, QS18EP6DBQ8, QS18EN6W, QS18EP6W, QS18EN6WQ8, QS18EP6WQ8,

QS18EN6DV, QS18EP6DV, QS18EN6DVQ8, QS18EP6DVQ8, QS18EN6FP, QS18EP6FP, QS18EN6FPQ8, QS18EP6FPQ8

QS18 Ultrasonic, 12-30V dc

QS18UNA QS18UPA, QS18UNAQ8, QS18UPAQ8, QS18UNAE, QS18UPAE, QS18UNAEQ8, QS18UPAEQ8

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng