hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Board điều khiển vít mực 00.782.0921
Board điều khiển vít mực 00.782.0921
Board điều khiển vít mực 00.782.0921
Board điều khiển vít mực 00.782.0921

Board điều khiển vít mực 00.782.0921

- Tên SP: Board điều khiển vít mực

- Mã HDM-Nr: 00.782.0921 

                      00.785.1309/07

- Ứng dụng: Heidelberg CD102, SM102

- Xuất xứ: Heidelberg - Germany

Liên hệ

Flate module IDEB3-16

Board điều khiển vít mực 00.782.0921 

Board 00.779.2128/

Board 00.785.1311/

main board 00.782.0923

main 00.785.1309/07

-------------------------------------- SẢN PHẨM CÙNG LOẠI  ----------------------------------------

Ink Duct / Protecting    00.472.0006/    Protection Foil Roll 102-106 -12foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil Roll SM 102 / XL 105
Ink Duct / Protecting        Protection Foil Roll SM10  XL105 (12pcs)
Ink Duct / Protecting        Protective film  70x1070    -12
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Protection Roll 102-106
Ink Duct / Protecting    00.472.0007/    Protection Foil Roll 74-75 -12 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil Roll CD 74/ XL 75
Ink Duct / Protecting        Protective film  70x 777,5  -12
Ink Duct / Protecting    00.472.0024/    Protection Foil Roll MO
Ink Duct / Protecting        Protective film  70x 681    -12
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Protection Roll MO
Ink Duct / Protecting    00.472.0034/    Protection Foil Roll 52 -12 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil Roll SM 52
Ink Duct / Protecting        Protective film  70x 551    -12
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Protection Roll 52
Ink Duct / Protecting    00.472.0037/    Protective film 70x 940  -12
Ink Duct / Protecting    63.024.301F/02    Saphira Ink Duct Foil MO
Ink Duct / Protecting        Set of foils
Ink Duct / Protecting    63.024.301F/03    Saphira Ink Duct Foil Universal MO (100)
Ink Duct / Protecting    7G.008.118F/    Heidelberg Foil XL 162
Ink Duct / Protecting    7G.008.189F/02    Saphira Ink Duct Foil Universal XL162
Ink Duct / Protecting    7G.024.859F/    Protection Foil XL162
Ink Duct / Protecting    82.008.119F/01    Protection Foil 102-106 -12 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil SM/CD102 / XL106
Ink Duct / Protecting        Protection Foil XL105
Ink Duct / Protecting        Protection Foil XL105  90x1070mm/12pc
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Protection Foil 102-106
Ink Duct / Protecting        Set of foils RNK2600 12 Stueck
Ink Duct / Protecting    91.008.041F/01    Set of foils
Ink Duct / Protecting    91.008.642F/    Heidelberg Ink Duct Foil SM102/XL105 UV
Ink Duct / Protecting    F2.008.132F/    Heidelberg Foil XL 105
Ink Duct / Protecting        Heidelberg Foil XL 105  uv
Ink Duct / Protecting        Set of foils
Ink Duct / Protecting        Set of foils 105
Ink Duct / Protecting    F2.008.144N/    Set of foils
Ink Duct / Protecting    F2.008.146F/01    Protection Foil 102-106 -6 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil SM/CD102 / XL106
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Protection Foil 102-106
Ink Duct / Protecting        Set of foils RNK2600 6 Stueck
Ink Duct / Protecting    F2.008.149N/    Set of foils
Ink Duct / Protecting        Set of foils  SM102/XL105
Ink Duct / Protecting    F2.008.152F/    Saphira Ink Duct Foil USE F2.008.152F/01
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Foil XL 105 + SM/CD 102
Ink Duct / Protecting        Set of foils
Ink Duct / Protecting    F2.008.152F/01    Saphira Ink Duct Foil Universal 102-106
Ink Duct / Protecting    G2.008.148F/    Saphira Ink Duct Foil SM 52 + GTO 52
Ink Duct / Protecting    G2.008.148F/01    Saphira Ink Duct Foil Universal 52
Ink Duct / Protecting    G2.008.149N/    Set of foils
Ink Duct / Protecting    G2.008.168F/    Saphira Ink Duct Foil LR 52
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Foil LR SM 52 + GTO 52
Ink Duct / Protecting        Set of foils
Ink Duct / Protecting    G2.008.168F/01    Saphira Ink Duct Foil  LR 100 52
Ink Duct / Protecting    G2.008.419F/01    Fita prot do Tint SM/PM/GTO52
Ink Duct / Protecting        Protective film
Ink Duct / Protecting    G2.008.419F/02    Protection Foil 52 -12 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil GTO/SM52
Ink Duct / Protecting        Protection Foil SM 52
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Protection Foil 52
Ink Duct / Protecting    G2.008.901F/03    Set of foils
Ink Duct / Protecting    L2.008.119F/02    Protection Foil 74-75 -12 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil CD 74 / XL 75
Ink Duct / Protecting        Set of foils Schutzfolie 12x
Ink Duct / Protecting    L2.008.148F/    Saphira Ink Duct Foil XL 75 + SM 74/72
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Foil XL 75 + SM 74/72 D
Ink Duct / Protecting        Set of foils
Ink Duct / Protecting    L2.008.148F/01    Saphira Ink Duct Foil Universal 72-75
Ink Duct / Protecting    L2.008.149N/    Set of foils  USE L2.008.148F
Ink Duct / Protecting    L2.008.156F/    Protection Foil 74-75 -6 foils
Ink Duct / Protecting        Protection Foil SM74 / XL75
Ink Duct / Protecting        Protection Foil SM74 / XL75 (6pcs)
Ink Duct / Protecting        Set of foils RNK2600   6 Stueck
Ink Duct / Protecting    L2.008.168F/    Saphira Ink Duct Foil  XL75+SM74/72 UV
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Foil LR 72-75
Ink Duct / Protecting        Saphira Ink Duct Foil LR XL75+SM74/72
Ink Duct / Protecting        Set of foils
Ink Duct / Protecting    L2.008.642F/    Set of foils


 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng